Šiandien 2022 m. liepos 3 d., sekmadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
  ← Atgal

Mirė kun. Antanas Meigys
Giedraičiai, Molėtų rajono savivaldybė, 1933 m. liepos 21 d.

Liepos 21 d. skaudžią žinią paskelbė gaudžiantieji varpai. Mirė jaunas, nepaprastai darbštus,taktiškas Giedraičių dekanas, kun. Antanas Meigys. Jo trumpo, bet reikalingo gyvenimo siūlas nutrūko. Visą diecezijos kunigiją giliai sujaudino ši žinia. Plačios erudicijos, inteligentiškas, aiškaus ir gilaus proto, plačiausių užmojų, gyvo ir energingo būdo kanauninkas užkariavo sau simpatijų visur. Mokėjo pagerbti ir svetimas pažiūras, puikiai susitarė su kitų įsitikinimų žmonėmis ir savo troškimu visur išlaikė griežtą, aiškią liniją. Buvo tai naujų laikų žmogus, puikiai pažįstąs moderniojo gyvenimo dvasią ir mokąs prisitaikyti,išnaudojąs visas galimybes savo veikimui Bažnyčios ir Tėvynės garbei.
Katalikų bažnyčia jo asmenyj nustojo geležinės valios vyro, kuris, palyginti, labai jaunas aukštai iškilęs dar daug daug būtų nuveikęs. Apsirgo neurastenija ir iš tos ligos jam nebuvo lemta išsisukti.
Tėvynė neteko tikro idealisto patrioto. Sulenkintame Giedraičių krašte kanauninkas Ant.Meigys savo labai gražia, švelnia taktika išvarė labai gilią vagą lietuvybės bei tautinio susipratimo srityje.
Liepos 24 d. a.a. kanauninkas A.Meigys buvo palaidotas Giedraičiuose.
Velionies vienu balsu verkė prie naujai supilto kapo jį karštai mylėjusi Giedraičių parapija, gedulo nuotaika užviešpatavo Kaišiadorių vyskupijoj mirus garbingam vyrui

Šaltiniai:
Literatūra: Henr.Kelmas. ,,Lietuvos aidas'', l933 07 Nr. 108


  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija