Šiandien 2022 m. gegužės 18 d., trečiadienis   

  Lietuvos savivaldybių kronika / Įvykiai pagal savivaldybę
 

Įvykiai, įvykę Vilkaviškio rajono savivaldybėje:

Data Įvykio pavadinimas
1998 m. Atidengtas V. Kudirkos paminklinis biustas
1998 m. Pastatytas obeliskas Antanui Baltūsiui-Žvejui
1996 m. Atidengtas J. Basanavičiaus paminklas
1995 m. Įkurta Šeimenos seniūnija
1991 m. Įkurta Vilkaviškio rajono savivaldybė
1989 m. Dr. Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus
1988 m. balandžio 1 d. Pradėtas sodinti Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas
1976 m. Įsikūrė Klausučiai
1965 m. Vinco Kudirkos klėtelė-muziejus
1951 m. Gimė Juozas Kurtinaitis
1950 m. rugsėjo 20 d. Gimė Dalia Saukaitytė
1948 m. spalio 6 d. Gimė Vytautas Eidukaitis
1947 m. lapkričio 24 d. Gimė Jonas Kalinauskas
1945 m. spalio 18 d. Gimė Bronius Dovydaitis
1944 m. balandžio 28 d. Gimė Algimantas Kaminskas
1940 m. spalio 16 d. Gimė Jonas Kantautas
1936 m. Pastatytas Vytauto Didžiojo paminklas
1936 m. Gimė Janina Ragaišytė
1935 m. rugpjūčio 31 d. Pirmoji pradinė mokykla
1935 m. Gimė Juozas Kalinauskas
1933 m. Gimė Bronius Leonavičius
1932 m. gegužės 14 d. Gimė Danutė Brazytė-Bindokienė
1932 m. vasario 7 d. Gimė Romualdas Kisielius
1931 m. gegužės 2 d. Vilkaviškiui suteiktos pirmaeilio miesto teisės
1930 m. Įkurta kunigų seminarija
1929 m. Įvestas privalomas pradinis mokslas
1928 m. balandžio 16 d. Gimė Leonas Vaitukaitis
1928 m. Gimė Algimantas Kezys
1927 m. rugpjūčio 25 d. Lankėsi prezidentas Antanas Smetona
1927 m. vasario 14 d. Gimė Liuda Gelgotaitė-Puniškienė
1926 m. balandžio 4 d. Įsteigta Vilkaviškio vyskupija
1924 m. rugpjūčio 29 d. Gimė Petras Keidošius
1924 m. birželio 23 d. Gimė Algirdas Landsbergis
1924 m. birželio 3 d. Gimė Albinas Baranauskas
1923 m. liepos 1 d. Gimė Kostas Kubilinskas
1923 m. Gimė Juozas Montvila
1923 m. Gimė Irena Mertynaitė-Ylienė
1922 m. Lankėsi garsusis lakūnas Steponas Darius
1921 m. gegužės 21 d. Gimė Julija Švabaitė
1921 m. balandžio 9 d. Gimė Bronius Babkauskas
1920 m. gegužės 26 d. Gimė Stasys Baras
1920 m. Gimė Bronius Zumeris
1919 m. lapkričio 28 d. Gimė Leonas Kriaučeliūnas
1919 m. sausio mėn. Pradėjo veikti paštas
1919 m. Įsteigtas bankas
1918 m. lapkričio 21 d. Sudarytas Laikinas Miesto komitetas
1918 m. lapkričio mėn. Pradėjo veikti Vilkaviškio "Žiburio" gimnazija
1918 m. Gimė Vytautas Eidukaitis
1917 m. vasario 3 d. Gimė Kazys Bradūnas
1917 m. sausio 24 d. Gimė Kazimieras Senkus
1915 m. Įrengta elektros stotis
1915 m. Gimė Antanas Baltūsis
1913 m. Pradėjo veikti Savitarpio žemdirbių pašalpos draugija
1912 m. gegužės 31 d. Įkurta Kredito draugija
1912 m. kovo 18 d. Gimė Juozas Baršauskas
1911 m. lapkričio 16 d. Gimė Viktoras Galinaitis
1910 m. liepos 26 d. Gimė Kotryna Grigaitytė
1910 m. Gimė Aleksandras Vabalas
1910 m. Gimė Vladas Pleškūnas
1909 m. rugpjūčio 6 d. Gimė Izabelė Blauzdžiūnaitė-Motiekaitienė
1909 m. sausio 19 d. Gimė Henrikas Rudzinskas
1908 m. gruodžio 2 d. Gimė Aleksandras Arminas-Ališas
1908 m. rugpjūčio 24 d. Gimė Kazys Karuža
1908 m. balandžio 6 d. Gimė Vladas Kulbokas
1907 m. lapkričio 26 d. Įkurta berniukų gimnazija
1907 m. liepos 18 d. Gimė Juozas Senkus
1907 m. Gimė Motiejus Lukšys
1906 m. rugpjūčio 24 d. Įsteigtas "Žiburio" draugijos skyrius
1906 m. liepos 9 d. Gimė Jonas Dženkaitis
1906 m. birželio 23 d. Gimė Antanas Vaičiulaitis
1906 m. Gimė Petras Kežinaitis
1905 m. lapkričio 28 d. Gimė Pijus Brazauskas
1905 m. kovo 15 d. Gimė Justinas Dabrila
1905 m. kovo 4 d. Gimė Elena Iešmantaitė-Dervojedaitienė
1905 m. kovo 4 d. Gimė Kazys Čepaitis
1905 m. vasario 18 d. Gimė Petronėlė Orintaitė
1904 m. lapkričio 17 d. Gimė Salomėja Nėris
1904 m. spalio 1 d. Gimė Vincas Steponaitis
1904 m. gegužės 13 d. Gimė Kazimieras Baršauskas
1904 m. gegužės 11 d. Gimė Vincas Balickas
1903 m. rugsėjo 13 d. Gimė Kazys Brundza
1903 m. liepos 4 d. Gimė Juozas Grigaitis
1903 m. Pastatyta cerkvė
1902 m. lapkričio 1 d. Gimė Juozas Tysliava
1902 m. gegužės 5 d. Gimė Pranas Dielininkaitis
1900 m. Gimė Liudas Zeikus
1900 m. Gimė Juozas Baltūsis
1900 m. Gimė Liudvikas Žaldaris
1899 m. lapkričio 7 d. Gimė Vincas Kemežys
1899 m. Įkurta Ugniagesių Savanorių draugija
1898 m. gegužės 21 d. Gimė Salys Šemerys
1898 m. balandžio 23 d. Gimė Jurgis Dabrila
1898 m. sausio 23 d. Gimė Kostas Gurevičius
1898 m. Įkurta pirmoji spaustuvė
1898 m. Gimė Jonas Žmuidzinas
1896 m. spalio 16 d. Gimė Bonaventūras Pauliukevičius
1896 m. liepos 8 d. Gimė Regina Januškevičienė
1896 m. balandžio 19 d. Gimė Antanas Dėdelė
1896 m. Gimė Vincas Žemaitis
1895 m. gegužės 25 d. Gimė Bronius Draugelis
1895 m. Pastatyta naujos paskirties pastatų
1895 m. Gimė Juzė Liuda Augustaitytė-Vaičiūnienė
1893 m. gruodžio 27 d. Gimė Jonas Simanas Draugelis
1893 m. Gimė Jonas Norkus
1892 m. gruodžio 20 d. Gimė Kazys Jonaitis
1892 m. rugsėjo 13 d. Gimė Pijus Dambrauskas
1892 m. sausio 16 d. Gimė Vincas Vilkaitis
1892 m. Gimė Zigmas Valaitis
1891 m. rugsėjo 3 d. Gimė Antanas Petrika
1891 m. vasario 19 d. Gimė Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė
1891 m. sausio 4 d. Gimė Pijus Krakaitis
1889 m. rugpjūčio 15 d. Gimė Petras Gerulis
1889 m. Gimė Kotryna Sinkevičiūtė-Pakušaitienė
1888 m. rugsėjo 27 d. Gimė Vladislovas Draugelis
1887 m. lapkričio 23 d. Gimė Vincentas Borisevičius
1887 m. lapkričio 10 d. Gimė Leonas Prūseika
1887 m. spalio 27 d. Gimė Albinas Iešmantas
1887 m. birželio 18 d. Gimė Vladas Dubas
1884 m. birželio 18 d. Gimė Apolonija Draugelytė-Čemerkienė
1883 m. balandžio 25 d. Gimė Pranas Augustaitis
1882 m. sausio 24 d. Gimė Juozas Grajauskas
1882 m. Gimė Pijus Mičiulis
1881 m. lapkričio 3 d. Gimė Petras Rimša
1881 m. Telegrafo stoties įrengimas
1881 m. Gimė Liudas Butkevičius
1880 m. gegužės 30 d. Gimė Antanas Rucevičius
1880 m. gegužės 3 d. Gimė Vincas Jakštys
1880 m. Lietuviškos spaudos platinimas
1877 m. gegužės 24 d. Gimė Antanas Baltūsis
1877 m. sausio 15 d. Gimė Pranas Penkaitis
1876 m. spalio 20 d. Gimė Albinas Herbačiauskas
1875 m. rugpjūčio 24 d. Gimė Juozas Rimša
1871 m. kovo 2 d. Gimė Juozapas Galeckas
1870 m. lapkričio 22 d. Gimė Vincentas Dargis
1870 m. balandžio 14 d. Gimė Pijus Andziulis
1870 m. Pradėta statyti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia
1870 m. Gimė Jonas Žilius-Jonila
1870 m. Gimė Emilis Mlynarskis
1869 m. Gimė Pranas Stanaitis
1869 m. Gimė Vincas Nagornskis
1868 m. lapkričio 20 d. Gimė Andrius Dubinskas
1868 m. gegužės 26 d. Gimė Petras Mikolainis
1867 m. Įkurta Vilkaviškio apskritis
1867 m. Įkurtas Vilkaviškio dekanatas
1866 m. balandžio 6 d. Gimė Juozas Bagdonas
1865 m. rugpjūčio 18 d. Gimė Joana Dominyka Griniuvienė-Pavalkytė
1865 m. Gimė Juozas Stanaitis
1864 m. liepos 24 d. Gimė Antanas Kriščiukaitis-Aišbė
1863 m. gruodžio 19 d. Gimė Pranas Mašiotas
1863 m. Gimė Petras Bendoravičius
1863 m. Gimė Juozas Kaukas
1861 m. Nutiestas geležinkelis
1860 m. rugpjūčio 30 d. Gimė Isakas Levitanas
1858 m. gruodžio 31 d. Gimė Vincas Kudirka
1858 m. Gimė Kazimieras Prapuolenis
1857 m. Ruošiamasi sutikti Rusijos carą
1855 m. kovo 4 d. Gimė Kazys Bukaveckas
1853 m. birželio 16 d. Gimė Petras Arminas-Trupinėlis
1851 m. lapkričio 23 d. Gimė Jonas Basanavičius
1850 m. spalio 16 d. Gimė Petras Kriaučiūnas
1850 m. spalio 9 d. Gimė Vincas Pietaris
1846 m. rugpjūčio 30 d. Gimė Matas Dabrila
1844 m. gruodžio 21 d. Gimė Tomas Žičkus
1842 m. Gimė Juozas Kalvaitis
1839 m. birželio 17 d. Gimė Antanas Brundza
1824 m. sausio 12 d. Gimė Motiejus Brundza
1817 m. Gimė Tamošius Senkus-Senkauskas
1812 m. birželio 22 d. Vilkaviškyje apsilankė Prancūzijos imperatorius Napoleonas
1806 m. Napoleono konstitucija
1795 m. Vilkaviškis prijungtas prie Prūsijos
1795 m. Vilkaviškyje pagausėjo vokiečių
1784 m. Atidaryta pirmoji mokykla
1781 m. Vilkaviškio miesto gaisrai
1764 m. Gimė Kazimieras Draugelevičius
1757 m. Pirmųjų gatvių pavadinimai
1750 m. Pastatyti Paežerių dvaro rūmai
1744 m. Pastatytas Vilkaviškio (Napoleono) dvaras
1717 m. Vilkaviškio seniūnai
1697 m. Herbo patvirtinimas
1660 m. Suteiktos Magdeburgo teisės
1623 m. Vilkaviškis ir didikai Pacai
1620 m. Pirmoji pastatyta bažnyčia
1613 m. Įsikūrė Gižai
1613 m. Įsikūrė Keturvalakiai
1596 m. Gimė Jurgis Tiškevičius
1594 m. Įsikūrė Gražiškiai
1561 m. Įsikūrė Kybartai
1561 m. Pirmą kartą paminėtas Vilkaviškio vardas
1538 m. Įsikūrė Vištytis
1536 m. Įsikūrė Pilviškiai
1536 m. Įkurtas Virbalio miestelis
1524 m. Įsikūrė Pajevonys
1500 m. Įsikūrė Bartninkai
1232 m. Totoriai saugojo Lietuvos sieną

 
  ↑ Į viršų   ← Atgal
   Lietuvos savivaldybių kronika
Įvykiai pagal metų dieną
Įvykiai pagal metus
Įvykiai pagal savivaldybę
Įvykiai pagal tipą
Įvykiai pagal raktinį žodį
   2016 © Lietuvos savivaldybių asociacija