2017 m. Projektas „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: ankstyvosios intervencijos modelis“

Norway grants Apie projektą

Projektą „Vaiko teisių užtikrinimo ir pagalbos vaikui ir jo šeimai stiprinimas Lietuvos savivaldybėse: ankstyvosios intervencijos modelis“ įgyvendina Lietuvos savivaldybių asociacija.

Projekto partneriai - Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos vaiko teisių aspaugos kontrolieriaus įstaiga, Visuomeninė organizacija „Gelbėkit vaikus“, NVO vaikams konfederacija, Vilniaus miesto sporto centras.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. balandžio 1 d. - 2017 m. spalio 30 d.

Projekto tikslas - išsaugoti rizikos vaikus šeimose ir bendruomenėse bei išvengti institucionalizacijos. Šiuo projektu siekiama pasinaudojant Norvegijos gerąja patirtimi diegti inovatyvius darbo metodus teikiant savalaikę pagalbą vaikams ir jų šeimoms bei adaptuoti Lietuvos savivaldybėse Norvegijoje veiksmingai taikomą Ankstyvosios intervencijos modelį.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma:

• Parengti Ankstyvosios intervencijos modelį ir jos praktinio įgyvendinimo savivaldybėse schemas;

• Sustiprinti vaiko gerovės srities specialistų gebėjimus ir kompetencijas;

• Sukurti Ankstyvosios intervencijos modelio įgyvendinimo stebėsenos metodiką, kuri leis vertinti ir matuoti teikiamos pagalbos vaikams ir šeimai pokyčius;

• Sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp Norvegijos ir Lietuvos vaiko gerovės srities specialistų;

• Parengti instruktorius, galinčius perduoti žinias kitiems, kaip įgyvendinti ir taikyti ankstyvosios intervencijos modelį ir vykdyti stebėseną bei skleisti gerąją Norvegijos patirtį;

• Vaiko gerovės specialistams ir kūno kultūros bei sporto specialistams surengti tris vizitus į Norvegiją ir vieną į Estiją išanalizuoti Ankstyvosios intervencijos modelio taikymo gerąją praktiką ir ją adaptuoti Lietuvoje.

Projektas orientuotas į praktinio darbo su vaikais ir šeimomis tobulinimą savivaldybių lygmenyje. Projekto metu parengtas Ankstyvosios intervencijos modelis bei kitos darbo su vaikais ir šeima priemonės sudarys galimybę vaiko gerovės srities specialistams Lietuvos savivaldybėse laiku ir veiksmingai organizuoti ir teikti pagalbą vaikams ir jų šeimoms, o tai prisidės prie esamos rizikos mažinimo socialinės rizikos šeimose. Įgytos žinios, kitų šalių patirtis šios srities specialistams suteiks naujų idėjų ir kompetencijų, sustiprins valstybinių institucijų ir savivaldybių specialistų bendradarbiavimą rengiant veiksmingas socialines programas. Politiniame vaiko teisių apsaugos lygmenyje Lietuva ir Norvegija turėtų įgyti daugiau abipusio pasitikėjimo ir supratimo ginant vaiko teises.