Viešasis administravimas

Viešasis administravimas - įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.
Lietuvoje viešąjį administravimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje.

Susiję teisės aktai
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės - jose nustatytos procedūros ir procesai, per kuriuos asmenų teisės ir pareigos jų santykiuose su valstybės institucijomis turi būti įgyvendinamos.
Administracinių paslaugų teikimo aprašymų rengimo rekomendacijos - jose nustatyti bendrieji reikalavimai dėl administracinių paslaugų identifikavimo, grupavimo, šių paslaugos teikimo aprašymo struktūros ir aprašymo rengimo.
Viešųjų paslaugų vartotojų patenkinimo indekso apskaičiavimo metodika - jose apibrėžta kaip Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turėtų matuoti piliečių pasitenkinimą administracinėmis ir viešosiomis paslaugomis.
Administracinės naštos piliečiams nustatymo ir įvertinimo metodika- reglamentuoja administracinės naštos piliečiams ir kitiems asmenims (užsieniečiams), kurią sukelia teisės aktuose numatyti informaciniai įpareigojimai piliečiams, nustatymą ir įvertinimą.

Spausdinti El. paštas