Viešinamos paslaugos

Birštono
  • Viešinama (PASIS)
  • El. paslauga aprašyta netvarkingai (PASIS)
  • Netvarkingas pavadinimas (PASIS)
  • PAS kodas teisingas (PASIS)
  • Neviešinama epaslaugos.lt (VIISP)
  • Paslaugos atvejai neaprašyti / paslauga nesutraukta
Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas