Lietuvos delegacija Europos Regionų komitete

Trumpai apie Europos regionų komitetą

Regionų komitetas – jauniausia Europos Sąjungos institucija, kurioje atstovaujami ES valstybių narių vietos ir regionų valdžios interesai. Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžioms tiesiogiai tenka įgyvendinti beveik tris ketvirčius ES lygmeniu priimtų teisės aktų, todėl svarbu užtikrinti, jog ES teisėkūros procese būtų tinkamai atstovaujamos arčiausiai gyventojų esančios vietos ir regionų valdžios lygmens institucijos.

1992 m. priimta ir 1993 m. įsigaliojusia Mastrichto sutartimi įsteigtas Regionų komitetas (RK) į pirmąjį posėdį susirinko 1994 m. 2014 m. vasarą RK atšventė savo simbolinį dvidešimties metų jubiliejų.

RK misija – teikti nuomones Europos Komisijai, Ministrų Tarybai bei Europos Parlamentui dėl Europos Komisijos siūlomų ES teisėkūros iniciatyvų savivaldybėms ir regionams aktualiais klausimais sanglaudos politikos, transporto, aplinkosaugos, švietimo ir jaunimo reikalų, socialinės politikos ir kt. srityse.

Regionų komiteto įkūrimas atvėrė galimybes tiesioginiam savivaldybių ir regionų interesų atstovavimui ES, kuris leido užtikrinti didesnį europinių sprendimų skaidrumą, labiau įtraukti piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir sumažinti taip vadinamą demokratijos deficito ES problemą.

Regionų Komiteto veikla remiasi trimis kertiniais principais:

 • subsidiarumas – principas, Europos Sąjungos sutartyse įtvirtintas tuo pat metu, kai buvo įsteigtas Regionų Komitetas bei numatantis, jog sprendimai turi būti priimami kiek įmanoma žemesniame lygmenyje, kuo arčiau piliečių. Atitinkamai, ES neturėtų imtis užduočių, kurias geriau galima įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu (kur toks yra) ar vietos savivaldos lygmeniu;
 • artumas – valdymas visuose lygmenyse turi būti organizuojamas taip, kad jis būtų kiek galima labiau suprantamas kiekvienam piliečiui, remiantis skaidrumo principais, aiškiai nurodant kokie asmenys priima kokius sprendimus ir kokie asmenys kur atstovauja piliečių interesus;
 • partnerystė – europinio daugialygio valdymo pagrindas – partnerystė tarp europinio, nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens institucijų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procese.

Kas sudaro Regionų komitetą?

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutartis) numato, jog Regionų komitetą sudaro iki 350 narių (ir tiek pat pakaitinių), kuriuos ES valstybių narių siūlymu tvirtina Europos Sąjungos Taryba. Regionų komiteto nariai skiriami penkerių metų kadencijai, tačiau mandatas gali būti atnaujinamas (kadencijų skaičius neribojamas). RK nariais gali būti tik rinkti regionų ar vietos savivaldos atstovai arba renkamai asamblėjai atskaitingi asmenys. Pasibaigus rinktam vietinės ar regioninės valdžios mandatui, kurio pagrindu narys buvo patvirtintas, RK nario mandatas nutrūksta automatiškai.

2015-ųjų metų vasario mėn. prasidėjo nauja Regionų komiteto kadencija. Šeštoji jauniausios ES institucijos kadencija truks iki 2020 metų. Lietuvos delegacijai – tai ketvirtoji regioninio atstovavimo kadencija.

Darbo organizavimas Regionų komitete

Europos regionų komitetas penkis-šešis kartus į metus renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip pat į panašiai tiek kartų įvairiose šalyse vykstančius šešių nuolatinių komisijų posėdžius, kuriuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai.

Regionų Komitetui vadovauja dvejiems su puse metų iš jo narių renkamas Komiteto pirmininkas. Šiuo metu Regionų komitetui vadovauja suomis Marku Markula (Markku Markkula),

kuris atstovauja EPP politinei grupei. Jis išrinktas 2015 m. vasario mėnesį dviejų su puse metų kadencijai.

Regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių renka Biurą, kurį, be Komiteto pirmininko, sudaro pirmasis pirmininko pavaduotojas po vieną pirmininko pavaduotoją, atstovaujantį kiekvienai valstybei narei, politinių grupių vadovai bei 28 kiti delegatai.

Naujojoje 2015-2020 metų Regionų kadencijoje patvirtintos šios RK nuolatinės komisijos:

Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE) komisija, kurios kompetencija apima aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygojamų pokyčių, atsinaujinančių išteklių, transeuropinių energetikos tinklų, kosmoso politikos klausimus. Komisijos pirmininkas – Francesco Pigliaru (Italija, PES).

Ekonominės ir pinigų politikos (ECON) komisija, kurios kompetencija apima įmonių politiką, pramonės inovacijų, konkurencijos ir mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organizacijos problematiką. Komisijos pirmininkas Christian Buchmann (Austrija EPP).

Gamtinių išteklių (NAT) komisija, kurios kompetencija apima Bendrosios žemės ūkio, žvejybos, jūrų politikos, kaimo plėtros, maisto gamybos, miškų, visuomenės sveikatos, civilinės saugos, turizmo klausimus. Komisijos pirmininkas José Luís Carneiro (Portugalija PES).

Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų (SEDEC) komisija, kurios kompetencija apima socialinių reikalų, švietimo, mokymo ir mokymosi klausimus. Komisijos pirmininkė Yoomi Renström (Švedija PES).

Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisija, kurios kompetencija apima teisingumo ir pilietinių laisvių bei pilietiškumo skatinimo problematiką, imigracijos, vizų ir prieglobsčio politiką, valdymo, teisėkūros proceso tobulinimo, vietos ir regionų valdžių dalyvavimo ES išorės santykių iniciatyvose – Europos kaimynystės politikoje, Rytų partnerystėje, Viduržemio jūros, vystomojo bendradarbiavimo politikose klausimus, taip pat ES plėtrą. Komisijos pirmininkas François Decoster (Prancūzija ALDE).

Teritorinės sanglaudos politikos(COTER) komisija nagrinėja ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, ES struktūrinių fondų, teritorijų planavimo, miestų ir būsto politikos, transporto ir transeuropinių tinklų, teritorinio bendradarbiavimo klausimus. Komisijos pirmininkas Raffaele Cattaneo (Italija EPP).

Naujos kadencijos Regionų komitete susikūrė šios politinės grupės:

Europos liaudies partija (EPP). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos, konservatyvios partijos – krikščionys demokratai, konservatoriai. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Tėvynės Sąjungos (krikščionių demokratų) partijos. Politinei grupei priklauso 129 tikrieji ir 128 pakaitiniai nariai iš 27 ES valstybių narių. Grupės pirmininkas – Michaelis Šneideris (Michael Schneider, Vokietija).

Europos socialistų partija (PES). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – plataus spektro kairiosios pakraipos partijos, apimančios daugumą politinių jėgų nuo socialdemokratų iki komunistų. Šią politinę grupę dažniausiai renkasi Lietuvos vietos ir regionų valdžių atstovai iš socialdemokratų partijos. Politinei grupei priklauso apie 120 tikrųjų ir tiek pat pakaitinių narių. Frakcijos pirmininkė – Katiuša Marini (Catiuscia Marini, Italija).

Europos liberalų demokratų aljansas (ALDE). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos liberalams artimos partijos. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio bei Darbo partijos. Politinei grupei priklauso 42 tikrieji ir 44 pakaitiniai nariai. Frakcijos pirmininkas – Basas Ferkerkas (Bas Verkerk, Nyderlandai).

Sąjunga už tautų Europą – Europos aljansas (UEN-EA). Į šią politinę grupę susivienijo nuosaikių dešiniųjų pažiūrų, žaliųjų, kaimiškųjų vietovių interesus atstovaujantys vietos ir regionų politikai iš įvairių Europos Sąjungos valstybių narių. Šioje partinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš valstiečių liaudininkų partijos, taip pat vienas narys iš partijos „Tvarka ir Teisingumas“, prisijungęs kaip nepriklausomas narys. Politinei grupei priklauso 19 tikrieji ir 11 pakaitinių narių. Pirmininkas – Stanislavas Boghdanas Švabskis (Stanisław Bogdan Szwabski – Lenkija).

Europos konservatorių ir reformistų frakcija (ECR). Šioje naujausioje, tik 2013 m. susikūrusioje politinėje frakcijoje susibūrė dešiniųjų pažiūrų vietos ir regionų valdžių atstovai. Politinei grupei priklauso 15 tikrųjų ir 18 pakaitinių narių. Lietuvą joje atstovauja atskiri Lietuvos Laisvės Sąjungos, partijos „Tvarka ir teisingumas“ bei Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovai. Grupės pirmininkas – Gordonas Kymeris (Gordon Keymer, Jungtinė Karalystė).

Lietuvos delegacija Regionų komitete

Lietuvos delegacijos nauja sudėtis buvo patvirtinta 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1448 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“.

Lietuvos delegacija RK sudaroma laikantis tolygaus regioninio atstovavimo principo bei atsižvelgiant į politinių partijų gautus mandatus paskutiniuose savivaldybių tarybų rinkimuose. Lietuvos delegacija 2015-2020 m. kadencijai buvo patvirtinta vadovaujantis 2011 m. vietos savivaldos rinkimų rezultatais, tačiau po 2015 m. kovą įvykusių vietos savivaldos rinkimų du Regionų komiteto delegacijos pakaitiniai nariai, praradę vietos savivaldos rinkiminį mandatą, turėjo atsisakyti ir vietos Regionų komiteto delegacijoje. 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1295 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“ pakeitimo“ Vyriausybė pritarė dviejų naujai skiriamų pakaitinių Lietuvos delegacijos Regionų komitete narių kandidatūroms.

Lietuvos delegacijos regionų komitete sudėtis:

Tikriej nariai:

 1. Arnoldas ABRAMAVIČIUS, Delegecijos vadovas, Zarasų r. sav. tarybos narys, Partija – TS/LKD, Politinė grupė RK – EPP, Komisijos – CIVEX, SEDEC;
 1. Vytautas GRUBLIAUSKAS, Klaipėdos miesto sav. meras, Partija LRLS. Politinė grupė RK – ALDE, Komisijos – COTER, NAT;
 1. Vytautas KANEVIČIUS, Kazlų Rūdos sav. meras, Partija LLS. Politinė grupė RK – ECR, Komisijos – COTER, ENVE;
 1. Andrius KUPČINSKAS, Kauno m. sav. tarybos narys, Partija TS/LKD. Politinė grupė RK – EPP, Komisijos – COTER, CIVEX;
 1. Virginijus KOMSKIS, Pagėgių sav. meras, Partija TT. Politinė grupė RK – (EA), Komisijos – NAT, SEDEC;
 1. Ričardas MALINAUSKAS, Druskininkų sav. meras, Partija LSDP, Politinė grupė RK – (PES), Komisijos – ECON, ENVE;
 1. Mindaugas SINKEVIČIUS, Jonavos r. sav. Meras, Partija LSDP, Politinė grupė – PES, Komisijos – ECON, CIVEX;
 1. Vytautas VIGELIS, Švenčionių r. sav. tarybos narys, Partija DP. Politinė grupė – ALDE, Komisijos – ENVE, ECON;
 1. Povilas ŽAGUNIS, Panevėžio r. sav. meras, Partija LVŽS, Politinė grupė – EA, Komisijos – NAT, SEDEC.

Pakaitiniai nariai:

 1. Zinaida Tresnickaja, Visagino sav. tarybos narė, Partija LLS, Politinė grupė RK – ECR, Komisijos – CIVEX, SEDEC;
 1. Deivydas Vyniautas, Mažeikių r. sav. tarybos narys, Partija LSDP, Politinė grupė RK – PES, Komisijos – COTER, NAT.
 1. Daiva Matonienė, Šiaulių m. sav. tarybos narė, Partija TT, Politinė grupė RK – ECR, Komisijos – COTER, ENVE;
 1. Algirdas Neiberka, Vilkaviškio r. sav. meras, Partija LSDP, Politinė gupė – PES, Komisijos – COTER, CIVEX;
 1. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus r. sav. meras, Partija TS/LKD, Politinė grupė – EPP, Komisijos – ECON, ENVE;
 1. Algimantas Gaubas, Šiaulių r. sav. tarybos narys, Partija LSDP, Politinė grupė RK – PES, Komisijos – ECON, CIVEX;
 1. Jonas Jarutis, Kupiškio r. sav. tarybos narys, Partija LVŽS, Politinė grupė – ECR, Komisijos – ANT, SEDEC.

2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Andželos Šakinienės, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narės bei Kęstučio Vaitukaičio, Elektrėnų savivaldybės tarybos nario kandidatūroms į pakaitinius Regionų komiteto narius. Šiuo metu vyksta šių pakaitinių narių tvirtinimo procedūra ES Taryboje.

Lietuvos delegacijai RK Biure naujoje kadencijoje atstovauja Lietuvos delegacijos RK vadovas Zarasų r. savivaldybės tarybos narys Arnoldas Abramavičius ir Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, juos pavaduoja Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Andrius Kupčinskas ir Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas. Delegacijos nariai prasidėjus naujajai Regionų komiteto kadencijai taip pat prisijungė arba buvo išrinkti įvairių kitų Regionų komiteto vidinių tarnybų bei diskusinių formatų nariais: P. Žagunis paskirtas SEDEC komisijos koordinatoriumi nuo EA politinės grupės, o D. Matonienė – ENVE komisijos koordinatore nuo ECR politinės grupės. Delegacijos vadovas A. Abramavičius prisijungė prie jungtinio konsultacinio komiteto su Juodkalnija, V. Kanevičius tapo darbo grupės su Turkija tikruoju nariu, V. Komskis bei M. Sinkevičius prisijungė prie Vakarų Balkanų darbo grupės, P. Žagunis paskirtas į Rytų partnerystės šalių Vietos bei regionų valdžios atstovų konferenciją. M. Sinkevičius taip pat yra tarpregioninės Baltijos jūros regionų grupės narys.

Daugiau informacijos apie Regionų komitetą galima rasti Regionų komiteto svetainėje.