Lietuvos delegacija Europos Regionų komitete

Trumpai apie Europos regionų komitetą

Europos regionų komitetasRegionų komitetas – jauniausia Europos Sąjungos institucija, kurioje atstovaujami ES valstybių narių vietos ir regionų valdžios interesai. Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžioms tiesiogiai tenka įgyvendinti beveik tris ketvirčius ES lygmeniu priimtų teisės aktų, todėl svarbu užtikrinti, jog ES teisėkūros procese būtų tinkamai atstovaujamos arčiausiai gyventojų esančios vietos ir regionų valdžios lygmens institucijos.

1992 m. priimta ir 1993 m. įsigaliojusia Mastrichto sutartimi įsteigtas Regionų komitetas (RK) į pirmąjį posėdį susirinko 1994 m. RK misija – teikti nuomones Europos Komisijai, Ministrų Tarybai bei Europos Parlamentui dėl Europos Komisijos siūlomų ES teisėkūros iniciatyvų savivaldybėms ir regionams aktualiais klausimais sanglaudos politikos, transporto, aplinkosaugos, švietimo ir jaunimo reikalų, socialinės politikos ir kt. srityse. Regionų komiteto įkūrimas atvėrė galimybes tiesioginiam savivaldybių ir regionų interesų atstovavimui ES, kuris leido užtikrinti didesnį europinių sprendimų skaidrumą, labiau įtraukti piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir sumažinti taip vadinamą demokratijos deficito ES problemą.

Regionų Komiteto veikla remiasi trimis kertiniais principais:

subsidiarumas – principas, Europos Sąjungos sutartyse įtvirtintas tuo pat metu, kai buvo įsteigtas Regionų Komitetas bei numatantis, jog sprendimai turi būti priimami kiek įmanoma žemesniame lygmenyje, kuo arčiau piliečių. Atitinkamai, ES neturėtų imtis užduočių, kurias geriau galima įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu (kur toks yra) ar vietos savivaldos lygmeniu;

artumas – valdymas visuose lygmenyse turi būti organizuojamas taip, kad jis būtų kiek galima labiau suprantamas kiekvienam piliečiui, remiantis skaidrumo principais, aiškiai nurodant kokie asmenys priima kokius sprendimus ir kokie asmenys kur atstovauja piliečių interesus;

partnerystė – europinio daugialygio valdymo pagrindas – partnerystė tarp europinio, nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens institucijų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procese.

Kas sudaro Regionų komitetą?

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutartis) numato, jog Regionų komitetą sudaro iki 350 narių (ir tiek pat pakaitinių), kuriuos ES valstybių narių siūlymu tvirtina Europos Sąjungos Taryba. Regionų komiteto nariai skiriami penkerių metų kadencijai, tačiau mandatas gali būti atnaujinamas (kadencijų skaičius neribojamas). RK nariais gali būti tik rinkti regionų ar vietos savivaldos atstovai arba renkamai asamblėjai atskaitingi asmenys. Pasibaigus rinktam vietinės ar regioninės valdžios mandatui, kurio pagrindu narys buvo patvirtintas, RK nario mandatas nutrūksta automatiškai.

2015-ųjų metų vasario mėn. prasidėjo nauja Regionų komiteto kadencija. Šeštoji jauniausios ES institucijos kadencija truks iki 2020 metų. Lietuvos delegacijai – tai ketvirtoji regioninio atstovavimo kadencija.

Darbo organizavimas Regionų komitete

Europos regionų komitetas penkis-šešis kartus į metus renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip pat į panašiai tiek kartų įvairiose šalyse vykstančius nuolatinių komisijų posėdžius, kuriuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai.

Regionų Komitetui vadovauja dvejiems su puse metų iš jo narių renkamas Komiteto pirmininkas. 2017 m. keitėsi Regionų komiteto vadovybė. Naujuoju pirmininku išrinktas Karlas – Heincas Lambertcas (Karl – Heinz Lambertz). Atitinkamai keitėsi ir komisijų pirmininkai bei jų pavaduotojai.

Regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių renka Biurą, kurį, be Komiteto pirmininko, sudaro pirmasis pirmininko pavaduotojas po vieną pirmininko pavaduotoją, atstovaujantį kiekvienai valstybei narei, politinių grupių vadovai bei 28 kiti delegatai. Regionų komitete nariai dirba penkiose šakinėse komisijose:

Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE) komisija, kurios kompetencija apima aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygojamų pokyčių, atsinaujinančių išteklių, transeuropinių energetikos tinklų, kosmoso politikos klausimus. Komisijos pirmininkas Cor Lamers (Nyderlandai, EPP).

Ekonominės ir pinigų politikos (ECON) komisija, kurios kompetencija apima įmonių politiką pramonės inovacijų, konkurencijos ir mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organizacijos problematiką. Komisijos pirmininkas Michel Delebarre (Prancūzija, PES).

Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų (SEDEC) komisija, kurios kompetencija apima socialinių reikalų,  švietimo, mokymo ir mokymosi klausimus. Komisijos pirmininkas José Ignacio Ceniceros Gonzalez (Ispanija, EPP).

Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisija, kurios kompetencija apima teisingumo ir pilietinių laisvių bei pilietiškumo skatinimo problematiką, imigracijos, vizų ir prieglobsčio politiką, valdymo, teisėkūros proceso tobulinimo, vietos ir regionų valdžių dalyvavimo ES išorės santykių iniciatyvose – Europos kaimynystės politikoje, Rytų partnerystėje, Viduržemio jūros, vystomojo bendradarbiavimo politikose klausimus, taip pat ES plėtrą. Komisijos pirmininkas Barbara Duden (Vokietija, PES).

Teritorinės sanglaudos politikos (COTER) komisija nagrinėja ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, ES struktūrinių fondų, teritorijų planavimo, miestų ir būsto politikos, transporto ir transeuropinių tinklų, teritorinio bendradarbiavimo klausimus. Komisijos pirmininkas Petr Osvald (Čekijos Respublika, PES).

Gamtinių išteklių (NAT) komisija, kurios kompetencija apima Bendrosios žemės ūkio, žvejybos, jūrų politikos, kaimo plėtros, maisto gamybos, miškų, visuomenės sveikatos, civilinės saugos, turizmo klausimus. Komisijos pirmininkas Ossi Martikainen (Suomija, ALDE).

Regionų komiteto politinės grupės:

Europos liaudies partija (EPP). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos, konservatyvios partijos – krikščionys demokratai, konservatoriai. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Tėvynės Sąjungos (krikščionių demokratų) partijos. Politinei grupei priklauso 129 tikrieji ir 128 pakaitiniai nariai iš 27 ES valstybių narių. Grupės pirmininkas – Michaelis Šneideris (Michael Schneider, Vokietija).

Europos socialistų partija (PES). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – plataus spektro kairiosios pakraipos partijos, apimančios daugumą politinių jėgų nuo socialdemokratų iki komunistų. Šią politinę grupę dažniausiai renkasi Lietuvos vietos ir regionų valdžių atstovai iš socialdemokratų partijos. Politinei grupei priklauso apie 120 tikrųjų ir tiek pat pakaitinių narių. Frakcijos pirmininkė – Katiuša Marini (Catiuscia Marini, Italija).

Europos liberalų demokratų aljansas (ALDE). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos liberalams artimos partijos. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio bei Darbo partijos. Politinei grupei priklauso 42 tikrieji ir 44 pakaitiniai nariai. Frakcijos pirmininkas – Bartas Somersas (Bart Somers, Belgija).

Sąjunga už tautų Europą – Europos aljansas (UEN-EA). Į šią politinę grupę susivienijo nuosaikių dešiniųjų pažiūrų, žaliųjų, kaimiškųjų vietovių interesus atstovaujantys vietos ir regionų politikai iš įvairių Europos Sąjungos valstybių narių. Šioje partinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš valstiečių ir žaliųjų partijos. Politinei grupei priklauso 19 tikrieji ir 11 pakaitinių narių. Pirmininkas – Karlas Vanluvas (Karl Vanlouwe, Belgija).

Europos konservatorių ir reformistų frakcija (ECR). Šioje naujausioje, tik 2013 m. susikūrusioje politinėje frakcijoje susibūrė dešiniųjų pažiūrų vietos ir regionų valdžių atstovai. Politinei grupei priklauso 15 tikrųjų ir 18 pakaitinių narių. Lietuvą joje atstovauja atskiri Lietuvos Laisvės Sąjungos, partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai. Grupės pirmininkas – Robas Jonkmanas (Rob Jonkman, Valstiečių liaudininkų Nyderlandai).

Lietuvos delegacija Regionų komitete

Lietuvos delegacijos nauja sudėtis buvo patvirtinta 2014 m. gruodžio 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1448 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“. Lietuvos delegacija RK sudaroma laikantis tolygaus regioninio atstovavimo principo bei atsižvelgiant į politinių partijų gautus mandatus paskutiniuose savivaldybių tarybų rinkimuose. Lietuvos delegacija 2015-2020 m. kadencijai buvo patvirtinta vadovaujantis 2011 m. vietos savivaldos rinkimų rezultatais, tačiau po 2015 m. kovą įvykusių vietos savivaldos rinkimų du Regionų komiteto delegacijos pakaitiniai nariai, praradę vietos savivaldos rinkiminį mandatą, turėjo atsisakyti ir vietos Regionų komiteto delegacijoje. 2015 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1295 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“ pakeitimo“ Vyriausybė pritarė dviejų naujai skiriamų pakaitinių Lietuvos delegacijos Regionų komitete narių kandidatūroms. Po 2016 m. Seimo rinkimų, delegacijos sudėtis buvo tikslinta dar kartą. Delegaciją papildė du nauji nariai: 2017 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 586 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1448 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“ pakeitimo“ .

Lietuvos delegaciją sudaro devyni pagrindiniai ir devyni pakaitiniai nariai. Delegacijai vadovauja Arnoldas Abramavičius, Zarasų r. savivaldybės mero pavaduotojas. Delegacijos vadovo pavaduotoju paskirtas – Ričardas Malinauskas, Druskininkų savivaldybės meras. Delegacijos vadovas ir pavaduotojas atstovauja delegaciją Regionų komiteto Biure. 2017 m. rugsėjo mėn. Arnoldas Abramavičius buvo paskirtas Ekonomikos ir pinigų politikos komisijos (ECON) pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Delegacijos nariai tai pat dalyvauja įvairiose tarpinstitucinėse bei kitose su Regionų komiteto veikla susijusiose darbo grupėse bei komitetuose, taip pat RK organuose.

Lietuvos delegacijos regionų komitete sudėtis

Tikrieji nariai: 

 1. Arnoldas ABRAMAVIČIUS, Delegacijos vadovas, Zarasų r. sav. tarybos narys. Partija – TS/LKD. Politinė grupė RK – EPP. Komisijos – CIVEX, ECON.
 2. Tadeuš ANDŽEJEVSKIJ, Vilniaus r. sav. tarybos narys. Partija – LLRA-KŠS. Politinė grupė RK – ECR. Komisijos – CIVEX, SEDEC.
 3. Vytautas GRUBLIAUSKAS, Klaipėdos miesto sav. meras. Partija LRLS. Politinė grupė RK – ALDE. Komisijos – COTER, NAT.
 4. Vytautas KANEVIČIUS, Kazlų Rūdos sav. meras. Partija LLS. Politinė grupė RK – ECR, Komisijos – COTER, ENVE.
 5. Andrius KUPČINSKAS, Kauno m. sav. tarybos narys. Partija TS/LKD. Politinė grupė RK – EPP. Komisijos – COTER, CIVEX.
 6. Virginijus KOMSKIS, Pagėgių sav. meras, Partija TT. Politinė grupė RK – EA. Komisijos – NAT, SEDEC.
 7. Ričardas MALINAUSKAS, Druskininkų sav. meras, Partija LSDP. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – ECON, ENVE.
 8. Vytautas VIGELIS, Švenčionių r. sav. tarybos narys, Partija DP. Politinė grupė – ALDE. Komisijos – ENVE, ECON.
 9. Povilas ŽAGUNIS, Panevėžio r. sav. meras, Partija LVŽS. Politinė grupė – EA. Komisijos – NAT, SEDEC.

Pakaitiniai nariai: 

 1. Algimantas GAUBAS, Šiaulių r. sav. tarybos narys. Partija LSDP. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – ECON, CIVEX.
 2. Lina KAIRYTĖ, Panevėžio r. savivaldybės tarybos narė. Partija LVŽS. Politinė grupė – EA. Komisijos – NAT, SEDEC.
 3. Algirdas NEIBERKA, Vilkaviškio r. sav. meras. Partija LSDP. Politinė gupė – PES. Komisijos – COTER, CIVEX.
 4. Daiva MATONIENĖ, Šiaulių m. sav. tarybos narė. Partija TT. Politinė grupė RK – ECR. Komisijos – COTER, ENVE.
 5. Andžela ŠAKINIENĖ, Klaipėdos r. sav. tarybos narė. Partija DP. Politinė grupė RK – ALDE. Komisijos SEDEC, ANT.
 6. Zinaida TRESNICKAJA, Visagino sav. tarybos narė, Partija LLS. Politinė grupė RK – ECR. Komisijos – CIVEX, SEDEC.
 7. Kęstutis VAITUKAITIS, Elektrėnų sav. meras. Partija LRLS. Politinė grupė RK – ALDE. Komisijos ECON, ENVE.
 8. Deivydas VYNIAUTAS, Mažeikių r. sav. tarybos narys. Partija LSDP. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – COTER, NAT.
 9. Algirdas Vrubliauskas, Alytaus r. sav. meras, Partija TS/LKD. Politinė grupė – EPP. Komisijos – ECON, ENVE.

Daugiau informacijos apie Regionų komitetą galima rasti Regionų komiteto svetainėje.

Atgal