• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA valdyboje – tarnybinės etikos bei šilumos energijos kainų aktualijos
vald 067-600

LSA valdyboje – tarnybinės etikos bei šilumos energijos kainų aktualijos

2012-05-15 0 771 Views

LSA deleguota Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Dalia Paulauskaitė valdybai  pristatė VTEK veiklos ataskaitą ir akcentavo, jog ypač svarbu, kad kiekvienas valstybės tarnautojas sugebėtų pats įžvelgti galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir laiku užkirsti jam kelią, iš anksto pranešdamas vadovui bei sutvarkydamas reikiamus dokumentus.

Kiek anksčiau VTEK ataskaitą svarstęs Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas savivaldybių etikos komisijas įvardino kaip silpnąją grandį siekiant užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje. LSA valdyba pritarė komiteto siūlymams stiprinti metodinę pagalbą, rengti seminarus savivaldybių etikos komisijų nariams ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, atsakingiems už viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje kontrolę bei prevenciją. Taip pat ketinama sudaryti darbo grupę, kuri parengs pasiūlymus, kaip didinti savivaldybių etikos komisijų veiklos efektyvumą ir veiksmingumą.

 vald 043-600
         LSA valdybos nariai

 vald022-600
R.Malinauskas ir R.Žakaitienė

Valdybos nariai aptarė ir Pavyzdinio savivaldybės tarybos veiklos reglamento, anksčiau  laikyto metodine pagalba savivaldybėms, tikslingumą. Akcentuota, jog savivaldybės pačios tvirtina savo reglamentus, atsižvelgdamos į vietos sąlygas ir pasirinkdamos joms priimtiniausią reguliavimą, be to, savivaldybės savo reglamentus patvirtina daug greičiau nei vidaus reikalų ministras.

Be to, Pavyzdinis savivaldybės tarybos veiklos reglamentas neturi įstatyminio pagrindo, o praktikoje pasitaiko atvejų, kai savivaldybių tarybų patvirtintų reglamentų nuostatos ginčijamos dėl jų neatitikimo Pavyzdiniam reglamentui.

Dėl šių priežasčių LSA valdyba nutarė siūlyti vidaus reikalų ministrui pripažinti netekusiu galios jo įsakymą „Dėl pavyzdinio savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“.

 vald048-600
        A.Kupčinskas, A.Katinas

   vald056-600
Alytaus rajono meras A.Vrubliauskas

Merai aptarė ir savivaldybių siūlymus dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) parengto Šilumos energijos kainų nustatymo metodikos projekto. Valdyba nutarė siūlyti metodikoje įtvirtinti nuostatą, kad papildomos pajamos, gautos dėl šilumos kainos įsigaliojimo vėlavimo, būtų įvertinamos skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainų dedamąsias. Pelną (investicijų grąža) siūloma riboti iki 3-5 procentų, priklausomai nuo įmonės veiklos efektyvumo, o papildomo pelno skyrimo, kai iškastinio kuro naudojimas keičiamas atsinaujinančių išteklių kuro naudojimu, atsisakyti.

Valdybos nuomone, metodikoje turėtų būti įtvirtinta ir nuostata, kad į šilumos kainą būtų įtraukiamos tik atliktos, o ne būsimos investicijos. Be to, bus siūloma numatyti, kad atlikus investicijas į atsinaujinančių išteklių (biokuro) naudojimą, šilumos kaina būtų perskaičiuojama nedelsiant. LSA valdybos nariai taip pat nusprendė asociacijos vardu teikti paraišką Lietuvos kaimo tinklui vykdyti projektą „Socialinių paslaugų sistemos inovacijų diegimo kaimo gyvenamojoje vietovėje“.

Vykdant šį projektą būtų atliktas ekspertinis tyrimas, kurio metu pagal sukurtą socialinių paslaugų gerosios patirties vertinimo metodiką kaimo vietovių savivaldybės lygmenyje numatoma išanalizuoti ir atrinkti socialinių paslaugų teikimo gerąją patirtį, išsiaiškinti veiksmingą socialinių paslaugų teikimą skatinančius ir trukdančius veiksnius. Taip pat būtų išnagrinėtos kaimo vietovėse teikiamų socialinių paslaugų apimtys ir struktūra, socialinių partnerių įtraukimas į šią veiklą, teikiamos socialinės pagalbos veiksmingumas įvairioms socialinėms žmonių grupėms. Projektas būtų pilnai finansuojamas iš ES lėšų.

Valdyba priėmė ir naujus LSA apdovanojimų nuostatus, kuriuose numatyti keli esminiai pokyčiai. Lietuvos Respublikos ministerijos, kurios steigia LSA apdovanojimo „Auksinės krivūlės laureatas“ nominacijas, nuo šiol bus prašomos pasiūlyti ne mažiau kaip du pretendentus (savivaldybes), iš kurių LSA valdyba išrinks vieną. Teisę pristatyti asmenis LSA apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“, kurių kasmet bus ne daugiau kaip trys, turės LSA prezidentas ir savivaldybių tarybos, be to, valdybai turės būti pateikta ir nuostatose patvirtinta kandidato anketa.

Taip pat numatyta, kad jeigu svarstomas klausimas dėl LSA valdybos nario apdovanojimo arba nario atstovaujamos savivaldybės kandidatūra, šis LSA valdybos narys turi nusišalinti nuo klausimo svarstymo ir balsavimo.

Posėdyje LSA valdybai taip pat priėmė nutarimą, kuriuo nepritarė siūlomam Didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiųjų planų rengimo taisyklių, kuriose apibrėžiama, kas yra didžiosios prekybos įmonė, pakeitimui. Pagrindinė siūlymo, kurį inicijavo į Lietuvos rinką žengiantis prekybos centras, esmė – didžiosios prekybos įmonės apibrėžimo pakeitimas, nustatant, kad tai – mažmeninės prekybos objektas, kurio bendras plotas viršija 2000 kv. m, o ne 1000 kv. m., kaip numato taisyklės šiuo metu.

Priėmus tokį pakeitimą, mažesniems kaip 2000 kv. bendro ploto prekybos objektams nebūtų taikomos sąlygos, nustatytos savivaldybių lygmens didžiųjų prekybos įmonių išdėstymo specialiuosiuose planuose, o tai turėtų neigiamos įtakos savivaldybių gyvenamųjų vietovių planavimui ir vystymui.

Kategorija:   Naujienos
Atgal