• Pirmas
  • Naujienos
  • Europos Komisija paskelbė 2014 metų programos „Europa piliečiams” veiklos planą
Europe for citizen

Europos Komisija paskelbė 2014 metų programos „Europa piliečiams” veiklos planą

2013-11-26 0 1070 Views

 

Bendrieji „Europa piliečiams” 2014-2020 programos tikslai bus šie:
a) prisidėti prie piliečių supratimo apie Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
b) skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo Sąjungos lygiu sąlygas.

Konkretieji programos tikslai, kurių bus siekiama tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinamais ar europinį aspektą turinčiais veiksmais:
a. gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą, būtent propaguoti taiką, Sąjungos vertybes ir jos tautų gerovę skatinant debatus, svarstymus ir tinklų kūrimą;
b. skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu.

Nuo 2014 m., planuojama, jog programą sudarys šios dvi kryptys:
1 kryptis. „Europos atminimas”,
2 kryptis. „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas”.

Abi kryptys bus papildomos horizontaliaisiais veiksmais, kuriais bus siekiama an alizuoti, skleisti ir taikyti projektų rezultatus (toliau – rezultatų panaudojimo veiksmai).

Pagal programą bus finansuojami, inter alia, tokie tarpvalstybiniu lygiu įgyvendinami ar europinį aspektą turintys veiksmai:
a) Tarpusavio mokymosi ir bendradarbiavimo veikla, pavyzdžiui:
– piliečių susitikimai, miestų partnerystė, miestų partnerių tinklai;
– tarpvalstybinės partnerystės projektai, kuriuos, be kita ko, įgyvendina įvairūs suinteresuotieji subjektai;
– atminties išsaugojimo projektai, kuriems būdingas europinis aspektas;
– mainai, grindžiami, inter alia, informacijos ir ryšių technologijų (IRT) ir (arba) socialinių informavimo priemonių naudojimu;

b) Struktūrinė parama organizacijoms, pavyzdžiui:
– institucijoms, siekiančioms bendrų Sąjungos interesų;
– programos „Europa piliečiams” informaciniams punktams;

c) Sąjungos lygiu vykdoma analitinė veikla, pavyzdžiui:
– studijos, kurias vykdant daugiausia dėmesio skiriama su programos tikslais susijusiems klausimams;

d) Informuotumo didinimo ir informacijos sklaidos veikla, kuri skirta taikyti ir toliau panaudoti remiamų iniciatyvų rezultatus ir akcentuoti gerąją patirtį, pavyzdžiui:
– Sąjungos lygmens renginiai, įskaitant konferencijas, minėjimus ir apdovanojimo ceremonijas;
– tarpusavio vertinimai, ekspertų susitikimai ir seminarai.

Kol laukiama galutinio programos patvirtinimo, Europos Komisija paskelbė numatomą 2014 metų veiklos planą, pagal kurį 2014 m. numatoma skirti 21 050 000 eurų finansavimą projektams bei veiklos dotacijoms. Paramos projektams gairėmis turėtų tapti sausio mėnesį pasirodysiantis Programos vadovas. 2014 m. veiklos planą (anglų kalba) galite rasti Europos Komisijos Komunikacijos Generalinio direktorato tinklalapyje.

Trumpai apie programą „Europa piliečiams”

Atnaujintą programą „Europa piliečiams” sudaro dvi kryptys „Europos atminimas” bei „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas”.

1 kryptis. Europos atminimas

Šia kryptimi bus remiama veikla, kuria skatinama susipažinti su Europos kultūrų įvairove ir bendrosiomis vertybėmis plačiausia prasme, deramą dėmesį skiriant lyčių lygybės klausimams. Lėšos bus skiriamos iniciatyvoms, skirtoms svarstyti totalitarinių režimų (nacizmo, fašizmo, stalinizmo komunistinių ir kitų totalitarinių režimų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą. Ši kryptis taip pat apims veiklą, susijusią su kitais svarbiais pastarųjų metų Europos istorijos įvykiais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, tarpusavio supratimas, kultūrų dialogas ir susitaikymas, kaip priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą. Šiai krypčiai įgyvendinti ketinama skirta apie 20 % viso programos biudžeto.

2014 m. 1 krypties metiniai prioritetai bus teikiamas projektams, kuriais bus siekiama paminėti svarbius šiuolaikinės Europos istorijos momentus, tokius kaip Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-ąsias metines, Berlyno sienos griūties 25-ąsias metines bei Europos Sąjungos plėtros, prie jos prisijungiant Centrinės ir Rytų Europos šalims, 10-ąsias metines.

Pagal 1 kryptį 4 255 000 eurų paramą 2014 m. numatoma skirti 56 projektams bei 8 dotacijoms veiklai. Atkreiptinas dėmesys, jog iš projektų yra tikimasi skirtingų tipų organizacijų įtraukimo, kuo įvairesnių projekto veiklų numatymas, skirtingų tikslinių grupių piliečių įtraukimas. Projektai privalo būti tarptautiniai ar su aiškia Europos dimensija. Pagrindiniai formalieji kriterijai projektams yra šie:
– Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: viešojo sektoriaus vietinės ir regioninės valdžios organizacijos, ne pelno organizacijos, tame tarpe ir pilietinės visuomenės organizacijos, aukų asociacijos, jaunimo, kultūros, švietimo bei tyrimų organizacijos, miestų bendradarbiavimo asociacijos.
– Projekto partnerių skaičius: projektai turi būti įgyvendinami įtraukiant bent vienos ES valstybės narės organizaciją, tačiau pirmenybė teikiama tarptautiniams projektams;
– Maksimali parama: 100 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
– ES bendrafinansavimo procentas: 70 %;
– Maksimali projekto trukmė: 18 mėnesių.

2 kryptis. Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas

Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ir ypač daug dėmesio bus skiriama struktūriniams metodams, siekiant užtikrinti, kad finansuojama veikla turėtų ilgalaikį poveikį. Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, susijusiems su Sąjungos politine darbotvarke. Prie šios krypties taip pat galės būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriais sudaroma daugiau galimybių siekti tarpusavio supratimo, kultūrų dialogo, solidarumo, visuomenės dalyvavimo ir savanorystės skatinimo Sąjungos lygiu. Šiai krypčiai įgyvendinti ketinama skirta apie 60 % viso programos biudžeto.

2014 metų programos „Europa piliečiams” 2 krypties prioritetai bus orientuojami į 2014 gegužės 22 d. vyksiančius Europos Parlamento rinkimus bei piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime. Taip pat bus skiriamas didesnis dėmesys projektams, aptariantiems Europos ateitį bei sukuriantiems viešą erdvę diskusijoms apie Europos problemas.

2014 metais numatoma paskirstyti 15 445 000 eurų paramą 373 miestų bendradarbiavimo projektams, 89 miestų tinklų projektams, 34 pilietinės visuomenės organizacijų projektams bei 26 veiklos dotacijas. Pagal šią kryptį bus remiamos tokios veiklos:

Miestų (savivaldybių) bendradarbiavimas. Šia priemone siekiama remti projektus, kurie suburia kartu platų piliečių ratą iš bendradarbiaujančių miestų aptarti temas, patenkančias į šios programos prioritetų sritį. Sutelkiant piliečius vietos ir ES lygmeniu diskutuoti konkrečiomis Europos politikos darbotvarkės temomis, šia priemone siekiama paskatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procesuose ir sukurti galimybę visuomenės įsitraukimui bei savanorystei Europos lygiu.
Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai:
– miestai/savivaldybės, jų bendradarbiavimo komitetai arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos organizacijas;
– Projekto partnerių skaičius: savivaldybės bent iš 2 programoje dalyvaujančių šalių;
– Maksimali parama: 25 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
– ES bendrafinansavimo procentas: 50 %;
– Maksimali susitikimų trukmė projekto metu: 21 diena.

Miestų tinklai. Pagal šią priemonę savivaldybės ar regionai ir jų asociacijos, kartu plėtojantys bendrą temą ilgalaikėje perspektyvoje, yra kviečiamos jungtis į tinklus tvaresniam bendradarbiavimui užtikrinti bei dalintis gerąja patirtimi. Iš miestų tinklų projektų tikimasi, jog jie apjungs įvairaus pobūdžio veiklas, skirtas konkrečioms bendroms temoms, jų aptarimui su tikslinėmis grupėmis.

– Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai, tinklai, vietos/regiono valdžios organizacijos, vietos valdžios organizacijų federacijos/asociacijos arba, kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos organizacijas. Projekte taip pat gali dalyvauti ne pelno pilietinės visuomenės organizacijos;
– Projekto partnerių skaičius: savivaldybės iš bent 4 programoje dalyvaujančių šalių;
– Maksimali parama: 150 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
– ES bendrafinansavimo procentas: 70 %;
– Maksimali projekto trukmė: 24 mėnesiai.

Pilietinės visuomenės projektai. Šia priemone siekiama skirti paramą projektams, įgyvendinamiems tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklų pagrindu, kurie tiesiogiai įtraukia piliečius. Projektai turėtų suburti skirtingų sričių piliečius veikloms, tiesiogiai susijusioms su Sąjungos politika, siekiant, jog būtų užtikrinta galimybė tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo procesuose. Projektuose turėtų būti aktyviai įtraukiamos piliečių grupės bei siekiama ilgalaikio organizacijų bendradarbiavimo aptariamose srityse.

– Paraiškas teikiančių bei partnerių organizacijų tipai: ne pelno organizacijos, tame tarpe pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos. Projekte taip pat gali dalyvauti viešojo sektoriaus vietos/regioninės valdžios institucijos;
– Projekto partnerių skaičius: organizacijos iš bent 3 programoje dalyvaujančių šalių;
– Maksimali parama: 150 000 eurų (skiriama pagal nustatyto dydžio sumos sistemą);
– ES bendrafinansavimo procentas: 70 %;
– Maksimali projekto trukmė: 18 mėnesių.

Jei programos tvirtinimo procesas vyks sklandžiai ir programa, kaip planuojama, bus pradėta įgyvendinti nuo 2014 m. sausio mėnesio, tokiu atveju artimiausias programos paraiškų teikimo terminas numatomas 2014 m. kovo 1 d.

Kategorija:   Naujienos
Atgal