Savivaldybėms naudingi IRT projektai:

Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę

Projekto organizacijos pristatymas
Projekto pareiškėjas 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projekto partneriai 
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Ignalinos raj., Širvintų raj., Klaipėdos m. ir Kauno m., savivaldybių administracijos.

Projekto tikslinės grupės 
Projektas yra orientuotas į visus gyventojus bei verslo subjektus, todėl jo veiklos elektroninių paslaugų kūrimo, diegimo, testavimo, mokymo, konsultavimo aspektu apima visas Lietuvos savivaldybių institucijas ir įstaigas.

Projekto tikslas ir uždaviniai

Projekto tikslas - perkelti į el. terpę Lietuvos SI teikiamas ir administruojamas paslaugas, skirtas gyventojams ir verslo įmonėms, kurios nėra centralizuotai perkeliamos į elektroninę terpę kitų projektų apimtyje.

Projekto uždaviniai: 
a) Projekto I etape sukurti SI teikiamas bei administruojamas interaktyvias el. paslaugas, nepatenkančias į kitų valstybės institucijų vykdomų savivaldybių elektroninių paslaugų kūrimo projektų aprėptį, naudojantis VAIISIS infrastruktūra ir modernizuojant turimus SI technologinius išteklius, bei išbandyti jas, įdiegiant keturiose šalies savivaldybėse;
b) Projekto II etape įdiegti visose šalies savivaldybėse Projekto I etapo metu ir VšĮ „Versli Lietuva“ vykdomo projekto „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas“ (toliau – VL projektas) metu sukurtas SI teikiamas bei administruojamas interaktyvias elektronines paslaugas.

Projekto rezultatai ir poveikis

Įgyvendinus Projektą, į elektroninę erdvę bus perkeltos visuomenei skirtos Lietuvos savivaldybių institucijų teikiamos paslaugos, kurios nėra centralizuotai perkeliamos į elektroninę erdvę kitų projektų apimtyje.

Projekto I etapo rezultatai:
1. Sukurti ir sukonstruoti tipiniai savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų, nepatenkančių į kitų valstybės institucijų vykdomų savivaldybių elektroninių paslaugų kūrimo projektų aprėptį, elektroniniai procesai;
2. Keturiose pilotinėse savivaldybėse įgyvendinti technologiniai darbai, reikalingi elektroninių procesų, sukonstruotų pasinaudojant VAIISIS infrastruktūra, įdiegimui;
3. Sukurta ir įdiegta NETLIS.

Projekto II etapo rezultatai: 
4. Atlikta Lietuvos savivaldybių institucijų ir įstaigų turimų technologinių išteklių analizė, identifikuojant poreikius efektyviam ir kokybiškam elektroninių paslaugų teikimui bei įgyvendinant technologines priemones (modernizuojant turimus sprendimus), skirtas užtikrinti vientisą elektroninių paslaugų teikimą visose savivaldybėse;
5. Tipiniai elektroninių paslaugų procesai, sukurti Projekto I etapo metu ir VL projekto metu, tiražuoti Lietuvos savivaldybių institucijose ir įstaigose;
6. Įsigyta ir perduota savivaldybėms būtina techninė bei programinė įranga, įgyvendintos sąsajos tarp VAIISIS ir savivaldybių turimų DVS/ EPS šalies savivaldybėse;
7. Savivaldybių specialistai apmokyti organizuoti tipinių elektroninių paslaugų teikimo procesus ir teikti el. paslaugas. 

Projekto apimtyje kuriamų el. paslaugų sąrašas

Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų išduodamais leidimais, perkėlimas į elektroninę terpę projektas

Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas el.administracines paslaugas dėl verslo, teikiamas valstybės ir savivaldybių institucijų (VI ir SI).2009 m. gruodžio 28 d. visoje ES įsigaliojo Paslaugų direktyva, kuria siekiama sukurti teisinį pagrindą laisvam paslaugų judėjimui bei sukurti ES paslaugų vidaus rinką. Valstybės narės yra įpareigotos užtikrinti, kad paslaugų teikėjai galėtų atlikti visas procedūras ir formalumus, kurie būtini siekiant vykdyti paslaugų teikimo veiklą, nuotoliniu būdu ir el.priemonėmis. Tikslui pasiekti, į el.erdvę bus perkeltos 19 VI teikiamų paslaugų, sukonstruoti 23 tipinii SI teikiamų paslaugų, el. procesai, kurie bus įdiegti pilotinėse savivaldybėse, bei sukurtos el.prašymų formos 90 VI teikiamų paslaugų.

Projekto pridėtinė vertė - Projekto rezultatai sudarys sąlygas:
1. Skatinti el.administracinių paslaugų naudojamumą, užtikrinant patogią ir lengvai pasiekiamą prieigą prie dalies (19) VI teikiamų paslaugų bei didžiosios dalies (23) SI teikiamų administracinių paslaugų dėl verslo (3 pilotinėse SI bus įgyvendinti technologiniai darbai, reikalingi perkeltų į el.erdvę paslaugų teikimui).
2. SI el.administracines paslaugas pritaikyti (tiražuoti) kitose (57) SI.
3. Ekonominės veiklos vykdytojams naudotis standartizuotomis ir optimizuotomis preliminariai 90 VI teikiamų administracinių paslaugų el.prašymų formomis.
4. Didinti valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos efektyvumą, trumpinant administracinių paslaugų teikimo trukmę.

Projekto aprašymas esparama.lt interneto svetainėje
Savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų fiziniams ir juridiniams asmenims pristatymo sistemos sukūrimas

Šiuo metu Lietuvoje valstybės institucijos ir kitos organizacijos informaciją juridiniams ir fiziniams asmenims įprastai teikia paštu. Pvz., LP duomenimis, per 2008 m. LP pristatė apie 60 mln. vnt. pašto siuntų, iš kurių apie 8,5 mln. vnt. siuntų sudarė vidaus registruotoji pašto korespondencija.Didėjantis gyventojų mobilumas šalies viduje, emigracija bei sparčiai besikeičianti ekonominė ir kultūrinė aplinka, sąlygoja tai, kad fizinis pašto korespondencijos pristatymas yra ne visada efektyvus laiko ir išteklių aspektu, kadangi ištekliai, reikalingi dokumentų pristatymui popieriniu formatu, priklauso nuo informacijos gavėjo gyvenamosios ar buveinės vietos bei buvimo tam tikroje vietoje tuo metu.
Projekto tikslas - veiksmingai panaudojant informacines ir ryšių technologijas, sukurti patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektroninių pranešimų ir elektroninių dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims elektronines paslaugas.
Įgyvendinus Projektą, bus sukurtas „vienas langelis“ el. dokumentų ir el. pranešimų pristatymui fiziniams ir juridiniams asmenims nacionaliniu mastu, sukuriant pridėtinę vertę valstybei:
1. Sudaromos galimybės plėsti teikiamų viešųjų el. paslaugų apimtis, didinant jų prieinamumą bei naudojamumą;
2. Sudaromos prielaidos valstybės institucijų išteklių taupymui, mažinant dokumentų siuntimo, apdorojimo ir pristatymo išlaidas (dalis dabar spausdinamų dokumentų nebebus spausdinami ir pristatomi paprastu būdu);
3. Sudaromos prielaidos efektyvinti tarpinstitucinį komunikavimą;
4. Sudaromos galimybės pristatyti valstybės institucijų teikiamą informaciją laiku, nepriklausomai nuo fizinio asmens gyvenamosios ar juridinio asmens buveinės vietos.Tuo būdu bus trumpinami valstybės institucijų teikiamų viešųjų paslaugų teikimo laikai, sukurtas nuo gyvenamosios ar buveinės vietos nepriklausantis greitas ir patikimas oficialus komunikavimo būdas tarp institucijų ir fizinių bei juridinių asmenų.

Projekto aprašymas esparama.lt interneto svetainėje
 
 

E-paslaugų plėtra žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo procese

Viena pagrindinių priežasčių, skatinusių inicijuoti šį projektą, yra visuomenės poreikis gauti skaidrias ir kokybiškas žemėtvarkos projektų derinimo bei patvirtinimo paslaugas. Dabartinio žemėtvarkos planavimo proceso pagrindinės problemos:
- ilgas planavimo sąlygų išdavimo bei parengtų teritorijų planavimo dokumentų derinimo laikas;
- nepakankamai skaidrus sprendimų priėmimas derinančiose institucijose;
- didelis teritorijų planavimo proceso pažeidimų kiekis;
- neefektyvi proceso kontrolė.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti visuomenės poreikius atitinkančią Žemėtvarkos planavimo proceso elektronines paslaugas ir jų veikimui užtikrinti reikalingą informacinę sistemą, kuri užtikrintų Žemėtvarkos planavimo proceso efektyvų valdymą bei „vieno langelio“ principu paremtą skaidrią proceso eigą, o taip pat skatintų visuomenės bei verslo subjektų dalyvavimą sprendimų priėmime.

Sėkmingai įgyvendinus projektą, bus pasiekti šie projekto rezultatai:
- Bus sukurtos bei įdiegtos žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo, kaimo plėtros, žemės paėmimo visuomenės poreikiams bei žemės konsolidacijos žemėtvarkos dokumentų rengimo, derinimo, svarstymo su visuomene bei viešinimo elektroninės paslaugos;
- Bus sukurta Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, derinimo bei viešinimo elektroninių paslaugų informacinė sistema, išvystyta techninė infrastruktūra, būtina Žemėtvarkos planavimo proceso e-paslaugų teikimui užtikrinti bei informacinei sistemai funkcionuoti, o taip pat atlikti Žemėtvarkos planavimo proceso dalyvių darbo su informacine sistema mokymai.

Projekto aprašymas esparama.lt svetainėje

Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo elektroninės paslaugos

Perkėlus Civilinės būklės aktų registravimo, liudijimų išdavimo ir užklausimo viešąją paslaugą į elektroninę erdvę bus sudarytos sąlygos atlikti gimimų, mirčių, santuokos, ištuokos, vardo ir/ar pavardės keitimo bei kitas registravimo procedūras efektyviau. Planuojama, kad įgyvendinus projektą, gyventojų vizitų skaičius į šias paslaugas tiekiančias bei susijusias įstaigas sumažės nuo 3 iki 1. Įgyvendinus projektą, pagerės gyventojų civilinės būklės aktų registravimo, liudijimų išdavimo ir užklausimo paslaugos kokybė, klientai turės vienodas galimybes gauti šią paslaugą, nepriklausomai nuo geografinės padėties. Projektas prisidės prie „vieno langelio“ paslaugų gyventojams kūrimo. Įgyvendinus projektą, gyventojams bus sudaryta galimybė gauti liudijimą paštu, o išplėtojus elektroninio parašo infrastruktūrą, gauti elektroninį liudijimą. Realizavus galimybę gyventojams pateikti prašymus apie civilinės būklės aktų įrašų registravimą bei apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu, Civilinės metrikacijos skyrių darbuotojams sumažės tvarkomų popierinių dokumentų kiekis, todėl bus sutaupomas Civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų laikas. Taip pat supaprastės duomenų apdorojimo procedūros, sumažės klaidų skaičius, padidės teikiamų paslaugų efektyvumas. Sumažėjęs Civilinės metrikacijos skyrių darbuotojų darbo krūvis leis jiems greičiau (be eilių) aptarnauti klientus, greičiau atlikti registravimo procedūras bei spręsti problemas ir sudarys galimybę organizuoti liudijimo gyventojui išsiuntimą paštu, pagal jo pateiktą užsakymą.

Projekto aprašymas esparama.lt interneto svetainėje

 

Spausdinti El. paštas