Informacinės visuomenės plėtra

Informacinės visuomenės plėtros srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su informacinės visuomenės plėtros sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas informacinės visuomenės plėtros srityje;
  • atstovauja narių interesams informacinės visuomenės plėtros srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais informacinės visuomenės plėtros srityje;
  • organizuoja savivaldybių informacinės ir ryšių technologijų specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Informacinės visuomenės plėtros komitetas (LSA IVPK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo informacinės visuomenės plėtros srityje.

Bendradarbiavimas su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis

LSA, vykdydama savo veiklą informacinės visuomenės plėtros srityje, glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Susisiekimo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Teisingumo ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Ryšių reguliavimo tarnyba, asociacija „Infobalt“ bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

Darbo grupės, komisijos, komitetai

LSA aktyviai dalyvauja Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl. – Council of European Municipalities and Regions, CEMR) Informacinės visuomenės ir e. valdžios darbo grupės veikloje, kurioje nagrinėjami bendrai visoms Europos Sąjungos savivaldybėms ir regionams aktualūs informacinės visuomenės plėtros klausimai bei dalijimąsi patirtimi.

Svarbesni projektai

Renginiai

LSA kasmet rudenį kartu su partneriais rengia Konferenciją savivaldybių informacinių ir ryšių technologijų vadovams bei specialistams, kurios metu pristatomos viešojo sektoriaus naujovės informacinės visuomenės plėtros srityje, skatinama informacinių ir ryšių technologijų plėtrą savivaldybių administracijose, dalijimasi patirtimi.

LSA išleisti informacinės visuomenės plėtros leidiniai

  1. Norvegijos patirties savivaldybių teikiamų administracinių paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę srityje adaptavimo, perkėlimo ir diegimo Lietuvoje galimybių studija. Lietuvos e-savivaldybės strategijos metmenys., PDF, 280KB
  2. Apie informacines ir ryšių technologijas savivaldybėje paprastai. Atmintinė savivaldybių administracijos vadovams., PDF, 2800KB

Svarbiausi srities teisės aktai

Naudingos nuorodos

Atgal