Valdymo struktūros schema

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdymo struktūra

Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) institucijos (organai) yra:

  • atstovaujamosios – LSA narių atstovų suvažiavimas, apskričių (regionų) merų pasitarimai;
  • vykdomosios (kiti organai) – LSA taryba, valdyba, LSA prezidentas
  • LSA vienasmenis valdymo organas – LSA direktorius
  • kontrolės – revizijos komisija

Suvažiavimas

Aukščiausioji LSA atstovaujamoji institucija yra LSA narių atstovų suvažiavimas (Suvažiavimas). Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi LSA narių atstovai.

Kiekvienai savivaldybei Suvažiavime atstovauja vienas asmuo nuo 10 savivaldybės tarybos narių, taip pat vienas asmuo nuo likusios nepilnos dešimties (daugiau kaip 5). Papildomai prie nustatytos kvotos savivaldybės, kuriose gyavena daugiau kaip 100 000 gyventojų, nuo kiekvieno kito 100 000 (taip pat nepilno) renka po 1 asmenį.

Savivaldybės savo atstovus į Suvažiavimą savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui renka pagal kvotas, proporcingai rinkimus laimėjusių partijų vietoms tarybose.

Prezidentas, viceprezidentai

LSA prezidentas ir viceprezidentai renkami atviru balsavimu, dalyvaujančių Suvažiavime LSA narių atstovų paprasta balsų dauguma.

Prezidentas koordinuoja LSA institucijų darbą, atstovauja LSA Seimo, Vyriausybės posėdžiuose, Prezidentūroje bei tarptautinėse vietos savivaldos organizacijose, nustato viceprezidentų, valdybos narių pareigas, įgaliojimus ir kompetenciją.

Taryba

LSA tarp suvažiavimų vadovauja taryba, į kurią įeina savivaldybių – LSA narių merai arba jų įgalioti merų pavaduotojai, LSA prezidentas bei viceprezidentai (jeigu jie nėra merai).

Valdyba

LSA valdybą sudaro apskričių savivaldybių (regionų) merų atstovai, išrinkti apskrities merų pasitarime, LSA prezidentas ir viceprezidentai, taip pat sostinės ir savivaldybių, kuriose gyvena daugiau kaip 100 000 gyventojų, merai, jeigu jie neišrinkto LSA prezidentu, viceprezidentu arba apskrities savivaldybių (regiono) merų atstovu.

Direktorius

LSA direktorius organizuoja asociacijos veiklą, sprendžia organizacinius, ūkinius bei finansinius klausimus, vadovauja administracijai.

Komitetai

LSA valdybos patariamosios institucijos – komitetai – komitetų nuostatais nustatyta tvarka gali būti sudaromi iš savivaldybių tarybos narių, merų arba jų įgaliotų merų pavaduotojų, administratorių, LSA administracijos darbuotojų, taip pat savivaldybių valstybės tarnautojų.

LSA sudaromų komitetų sąrašą tvirtina valdyba.

Komitetai dirba vadovaudamiesi LSA valdybos patvirtintais komitetų nuostatais. Komitetams paprastai pirmininkauja merai.

Apskričių (regionų) merų pasitarimai

Apskrities merų pasitarimą sudaro į apskritį įeinančių savivaldybių merai arba jų įgalioti merų pavaduotojai.

PASIRINKITE

Kontaktai

Lietuvos savivaldybių asociacija
Gynėjų g. 16,
LT-01109 Vilnius
Tel. (8 5) 261 6063
El. p. bendras@lsa.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 124111348

Administracijos kontaktai >>

LSA Facebook LSA LinkedIn

REKOMENDUOJAME

D.U.K. apie Naująjį vietos savivaldos modelį
Informacija apie situaciją Ukrainoje
Atgal