Žemės valdymas ir kaimo reikalai

Žemės valdymo ir kaimo reikalų srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su žemės valdymo ir kaimo reikalų sritimis;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas žemės valdymo ir kaimo reikalų srityse;
  • atstovauja narių interesams žemės valdymo ir kaimo reikalų srityse Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais žemės valdymo ir kaimo reikalų srityse;
  • organizuoja savivaldybių žemės valdymo ir kaimo reikalų specialistų bei vadovybės mokymus, renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Žemės valdymo ir kaimo reikalų komitetas (LSA ŽVKRK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo žemės valdymo ir kaimo reikalų srityse.

Atgal