Energetika

Energetikos srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su energetikos sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas energetikos srityje;
  • atstovauja narių interesams energetikos srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;
  • atstovauja narių interesams Europos Sąjungos bei kitose tarptautinėse organizacijose. Taip pat padeda savivaldybėms bendradarbiauti su užsienio partneriais energetikos srityje;
  • organizuoja savivaldybių energetikos specialistų ir vadovybės mokymus bei renginius, leidžia teminius leidinius.

LSA Komitetas

LSA dirba Energetikos komitetas (LSA EK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo energetikos srityje.

Atgal