Lietuvos delegacija Europos Regionų komitete

Trumpai apie Europos regionų komitetą

Europos regionų komitetasRegionų komitetas – jauniausia Europos Sąjungos institucija, kurioje atstovaujami ES valstybių narių vietos ir regionų valdžios interesai. Europos Sąjungos valstybių narių vietos ir regionų valdžioms tiesiogiai tenka įgyvendinti beveik tris ketvirčius ES lygmeniu priimtų teisės aktų, todėl svarbu užtikrinti, jog ES teisėkūros procese būtų tinkamai atstovaujamos arčiausiai gyventojų esančios vietos ir regionų valdžios lygmens institucijos.

1992 m. priimta ir 1993 m. įsigaliojusia Mastrichto sutartimi įsteigtas Regionų komitetas (RK) į pirmąjį posėdį susirinko 1994 m. RK misija – teikti nuomones Europos Komisijai, Ministrų Tarybai bei Europos Parlamentui dėl Europos Komisijos siūlomų ES teisėkūros iniciatyvų savivaldybėms ir regionams aktualiais klausimais sanglaudos politikos, transporto, aplinkosaugos, švietimo ir jaunimo reikalų, socialinės politikos ir kt. srityse. Regionų komiteto įkūrimas atvėrė galimybes tiesioginiam savivaldybių ir regionų interesų atstovavimui ES, kuris leido užtikrinti didesnį europinių sprendimų skaidrumą, labiau įtraukti piliečius į ES sprendimų priėmimo procesą ir sumažinti taip vadinamą demokratijos deficito ES problemą.

Regionų Komiteto veikla remiasi trimis kertiniais principais:

subsidiarumas – principas, Europos Sąjungos sutartyse įtvirtintas tuo pat metu, kai buvo įsteigtas Regionų Komitetas bei numatantis, jog sprendimai turi būti priimami kiek įmanoma žemesniame lygmenyje, kuo arčiau piliečių. Atitinkamai, ES neturėtų imtis užduočių, kurias geriau galima įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu (kur toks yra) ar vietos savivaldos lygmeniu;

artumas – valdymas visuose lygmenyse turi būti organizuojamas taip, kad jis būtų kiek galima labiau suprantamas kiekvienam piliečiui, remiantis skaidrumo principais, aiškiai nurodant kokie asmenys priima kokius sprendimus ir kokie asmenys kur atstovauja piliečių interesus;

partnerystė – europinio daugialygio valdymo pagrindas – partnerystė tarp europinio, nacionalinio, regioninio ir vietinio lygmens institucijų sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo procese.

Kas sudaro Regionų komitetą?

Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (Lisabonos sutartis) numato, jog Regionų komitetą sudaro iki 350 narių (ir tiek pat pakaitinių), kuriuos ES valstybių narių siūlymu tvirtina Europos Sąjungos Taryba. Tačiau JK išstojus iš ES, komiteto narių skaičius sumažintas iki 329.

Regionų komiteto nariai skiriami penkerių metų kadencijai, tačiau mandatas gali būti atnaujinamas (kadencijų skaičius neribojamas). RK nariais gali būti tik rinkti regionų ar vietos savivaldos atstovai arba renkamai asamblėjai atskaitingi asmenys. Pasibaigus rinktam vietinės ar regioninės valdžios mandatui, kurio pagrindu narys buvo patvirtintas, RK nario mandatas nutrūksta automatiškai.

2020 – ųjų metų vasario mėn. prasidėjo nauja penkerių metų Regionų komiteto kadencija. Septintoji jauniausios ES institucijos kadencija truks iki 2025 metų. Lietuvos delegacijai – tai penktoji regioninio atstovavimo kadencija.

Darbo organizavimas Regionų komitete

Europos regionų komitetas penkis – šešis kartus į metus renkasi į Briuselyje vykstančias plenarines sesijas, taip pat į panašiai tiek kartų Briuselyje ir kitose  šalyse vykstančius nuolatinių komisijų posėdžius, kuriuose svarstomi vietos ir regionų valdžioms aktualūs europinių teisės aktų ir neteisinių iniciatyvų projektai.

Regionų Komitetui vadovauja dvejiems su puse metų iš jo narių renkamas Komiteto pirmininkas. 2020 m. vasario mėnesį darbą pradėjus naujos kadencijos Regionų komitetui naujuoju pirmininku išrinktas graikas Apostolos Tzitzikostas, jo pavaduotoju paskirtas – portugalas Vasco Alves Cordeiro, atitinkamai pasikeitė politinių grupių ir komisijų primininkai.

Regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių renka Biurą, kurį, be Komiteto pirmininko, sudaro pirmasis pirmininko pavaduotojas, po vieną pirmininko pavaduotoją, atstovaujantį kiekvienai valstybei narei, politinių grupių vadovai bei 28 kiti delegatai. Regionų komitete nariai dirba penkiose šakinėse komisijose:

Aplinkos, klimato kaitos ir energetikos (ENVE) komisija, kurios kompetencija apima aplinkosaugos, prisitaikymo prie klimato kaitos sąlygojamų pokyčių, atsinaujinančių išteklių, transeuropinių energetikos tinklų, kosmoso politikos klausimus. Komisijos pirmininkas Juan Espadas Cejas (Ispanija, PES).

Ekonominės ir pinigų politikos (ECON) komisija, kurios kompetencija apima įmonių politiką pramonės inovacijų, konkurencijos ir mokesčių klausimus, ekonominę ir monetarinę politiką, Bendrosios rinkos bei Pasaulio prekybos organizacijos problematiką. Komisijos pirmininkas Michael Murphy (Airija, EPP).

Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų (SEDEC) komisija, kurios kompetencija apima socialinių reikalų,  švietimo, mokymo ir mokymosi klausimus. Komisijos pirmininkė Anne KARJALAINEN (Suomija, PES).

Pilietybės, valdymo, institucinių ir išorės reikalų (CIVEX) komisija, kurios kompetencija apima teisingumo ir pilietinių laisvių bei pilietiškumo skatinimo problematiką, imigracijos, vizų ir prieglobsčio politiką, valdymo, teisėkūros proceso tobulinimo, vietos ir regionų valdžių dalyvavimo ES išorės santykių iniciatyvose – Europos kaimynystės politikoje, Rytų partnerystėje, Viduržemio jūros, vystomojo bendradarbiavimo politikose klausimus, taip pat ES plėtrą. Komisijos pirmininkas Mark Speich (Vokietija, EPP).

Teritorinės sanglaudos politikos (COTER) komisija nagrinėja ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos, ES struktūrinių fondų, teritorijų planavimo, miestų ir būsto politikos, transporto ir transeuropinių tinklų, teritorinio bendradarbiavimo klausimus. Komisijos pirmininkė Isabelle Boudineau (Prancūzija, PES).

Gamtinių išteklių (NAT) komisija, kurios kompetencija apima Bendrosios žemės ūkio, žvejybos, jūrų politikos, kaimo plėtros, maisto gamybos, miškų, visuomenės sveikatos, civilinės saugos, turizmo klausimus. Komisijos pirmininkė Ulrika Carlefall Landergren (Švedija, Renew Europe).

 

Regionų komiteto politinės grupės:

Europos liaudies partija (EPP). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos, konservatyvios partijos – krikščionys demokratai, konservatoriai. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Tėvynės Sąjungos (krikščionių demokratų) partijos. Politinei grupei priklauso 129 tikrieji ir 128 pakaitiniai nariai iš 27 ES valstybių narių. Grupės pirmininkas – Olgierd Geblewicz (Lenkija).

 Europos socialistų partija (PES). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – plataus spektro kairiosios pakraipos partijos, apimančios daugumą politinių jėgų nuo socialdemokratų iki komunistų. Šią politinę grupę dažniausiai renkasi Lietuvos vietos ir regionų valdžių atstovai iš socialdemokratų partijos. Politinei grupei priklauso apie 120 tikrųjų ir tiek pat pakaitinių narių. Frakcijos pirmininkas – Christophe Rouillon (Prancūzija).

 Europos liberalų demokratų aljansas (Renew Europe). Partijos atitikmuo valstybėse narėse – dešiniosios pakraipos liberalams artimos partijos. Šioje politinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio bei Darbo partijos. Politinei grupei priklauso 42 tikrieji ir 44 pakaitiniai nariai. Frakcijos pirmininkas – François Decoster (Prancūzija).

Sąjunga už tautų Europą – Europos aljansas (EA). Į šią politinę grupę susivienijo nuosaikių dešiniųjų pažiūrų, žaliųjų, kaimiškųjų vietovių interesus atstovaujantys vietos ir regionų politikai iš įvairių Europos Sąjungos valstybių narių. Šioje partinėje grupėje dirba Lietuvos atstovai iš valstiečių ir žaliųjų partijos. Politinei grupei priklauso 19 tikrieji ir 11 pakaitinių narių. Pirmininkas – Dr. Kieran McCarthy (Airija).

Europos konservatorių ir reformistų frakcija (ECR). Šioje naujausioje, tik 2013 m. susikūrusioje politinėje frakcijoje susibūrė dešiniųjų pažiūrų vietos ir regionų valdžių atstovai. Politinei grupei priklauso 15 tikrųjų ir 18 pakaitinių narių. Lietuvą joje atstovauja atskiri Lietuvos Laisvės Sąjungos, partijos „Tvarka ir teisingumas“ nariai. Grupės pirmininkas – Władysław Ortyl (Lenkija).

Lietuvos delegacija Regionų komitete

Lietuvos delegacijos nauja sudėtis 2020-2025 m. laikotarpiui patvirtinta 2019 m. gruodžio 11 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1250 „Dėl Lietuvos Respublikos kandidatų į Europos Sąjungos Regionų komiteto narius“. Delegacija sudaroma laikantis tolygaus regioninio atstovavimo principo bei atsižvelgiant į politinių partijų gautus mandatus paskutiniuose savivaldybių tarybų rinkimuose. Nauji kandidatai į regionų  komiteto narius 2020-2025 m. kadencijai vadovaujantis 2019 m. vietos savivaldos rinkimų rezultatais.

Lietuvos delegaciją sudaro devyni pagrindiniai ir devyni pakaitiniai nariai. Delegacijai vadovauja Mindaugas Sinkevičius, LSA prezidentas, Jonavos r. savivaldybės meras. Delegacijos vadovo pavaduotoju paskirtas – Algirdas Vrubliauskas, Alytaus r. savivaldybės meras. Delegacijos vadovas ir pavaduotojas atstovauja delegaciją Regionų komiteto Biure. Delegacijos nariai tai pat dalyvauja įvairiose tarpinstitucinėse bei kitose su Regionų komiteto veikla susijusiose darbo grupėse bei komitetuose, taip pat RK organuose.

Lietuvos delegacijos regionų komitete sudėtis

Tikrieji nariai: 

 1. Valdas BENKUNSKAS, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys. Partija – Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Politinė grupė Regionų komitete (RK) – EPP. Komisijos – ENVE, CIVEX.
 2. Nijolė DIRGINČIENĖ, Birštono savivaldybės tarybos narė. Partija – Lietuvos socialdemokratų partija. Politinė grupė RK– PES. Komisijos – COTER, SEDEC.
 3. Vytautas GRUBLIAUSKAS, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys. Nepartinis. Politinė grupė RK – Atnaujinkime Europą (Renew Europe). Komisijos – COTER, NAT.
 4. Dovydas KAMINSKAS, Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys. Partija – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Politinė grupė RK – Atnaujinkime Europą (Renew Europe). Komisijos – ENVE, CIVEX.
 5. Ričardas MALINAUSKAS, Druskininkų savivaldybės tarybos narys. Nepartinis. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – ECON, COTER.
 6. Bronius MARKAUSKAS, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys. Partija – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Politinė grupė RK – EA. Komisijos – NAT, SEDEC.
 7. Mindaugas SINKEVIČIUS, delegacijos vadovas, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys. Partija – Lietuvos socialdemokratų partija. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – ECON, CIVEX.
 8. Algirdas VRUBLIAUSKAS, delegacijos vadovo pavaduotojas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys. Partija – TS-LKD. Politinė grupė RK – EPP. Komisijos – ENVE, ECON.
 9. Povilas ŽAGUNIS, Panevėžio rajono savivaldybės tarbos narys. Partija – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Politinė grupė RK – EA. Komisijos – NAT, SEDEC.

Pakaitiniai nariai: 

 1. Arnoldas ABRAMAVIČIUS, Zarasų r. sav. tarybos narys. Partija – TS-LKD. Politinė grupė RK – EPP. Komisijos – ENVE, ECON.
 2. Vaida ALEKNAVIČIENĖ, Joniškio rajono savivaldybės tarybos narė. Politinė partija – Lietuvos socialdemokratų partija. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – COTER, SEDEC.
 3. Aleksandra GRIGIENĖ, Visagino savivaldybės tarybos narė. Politinė partija – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Politinė grupė RK – EA. Komisijos – NAT, SEDEC.
 4. Ramūnas GODELIAUSKAS, Rokiškio rajono savivaldybės narys. Nepartinis. Politinė grupė RK – ECR. Komisijos – NAT, SEDEC.
 5. Domas GRIŠKEVIČIUS, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys. Nepartinis. Politinė grupė RK – PES. Komisjos – COTER, NAT.
 6. Audrius KLIŠONIS, Plungės rajono savivaldybė tarybos narys. Partija – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Politinė grupė RK – Atnaujinkime Europą (Renew Europe). Komisijos – ENVE, CIVEX.
 7. Algirdas NEIBERKA, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narys. Partija – Lietuvos socialdemokratų partija. Politinė grupė RK – PES. Komisijos – ECON, CIVEX.
 8. Vytenis TOMKUS, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narys. Partija – TS-LKD. Politinė grupė RK – EPP. Komisijos – ENVE, CIVEX.
 9. Mantas VARAŠKA, Kazlų Rūdos savivadybės tarybos narys. Nepartinis. Komisijos – ECON, COTER.

Daugiau informacijos apie Regionų komitetą galima rasti Regionų komiteto svetainėje https://cor.europa.eu/en

Atgal