Lietuvos delegacija Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongrese

Trumpai apie kongresą

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresas (ET VRVK) – yra konsultacinis Europos Tarybos organas, vietos ir regionų valdžių asamblėja, atstovaujanti beveik dvejiems šimtams tūkstančių vietos ir regionų savivaldybių iš 47 Europos Tarybos valstybių narių.

Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongresą sudaro 318 tikrųjų ir tiek pat pakaitinių narių, turinčių rinktą vietos ar regionų valdžių mandatą valstybėje narėje. Į ET VRVK narius deleguoja kiekviena ET valstybė narė pagal savo vidaus taisykles. Kiekvienos valstybės narės vietos ir regionų valdžios deleguoja atitinkamą skaičių tikrųjų ir tiek pat pakaitinių Kongreso narių.

Kongreso struktūra

Kongresą sudaro dveji rūmai – Vietos valdžios ir Regionų. Abeji Kongreso rūmai į Strasbūre organizuojamas plenarines sesijas susirenka du kartus į metus. Komitetų posėdžiai vyksta dažniausiai po tris kartus į metus.

Kongresui vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka Kongreso nariai dvejiems metams. Pirmininkui darbą organizuoti padeda Kongreso Biuras.

Laikotarpiu tarp Kongreso sesijų jo vardu veikia Statutinis forumas, kurį sudaro nacionalinių delegacijų vadovai bei Biuro nariai. Kongreso svarstomi klausimai paskirstomi trims komitetams – Monitoringo, Einamųjų reikalų ir Valdymo.

Kongreso forumas ir komitetai

Statutinis forumas tarp Kongreso sesijų veikia Kongreso vardu. Komitete Lietuvą atstovauja Lietuvos delegacijos narys G. Gegužinskas.

Monitoringo komiteto funkcijos apima Europos Tarybos Vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo priežiūros bei vietos ir regionų valdžių rinkimų monitoringo klausimus. Komitetas rengia ataskaitas apie vietos ir regionų demokratiją Europoje. Komitete Lietuvą atstovauja G. Gegužinskas, N. Dirginčienė.

Valdymo komitetas yra atsakingas už į Kongreso kompetenciją patenkančius vietos ir regionų savivaldos veiklos organizavimo klausimus, pvz. viešųjų finansų reglamentavimą, tarpregioninį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą abipus sienos, elektroninės demokratijos plėtrą, bendradarbiavimą su tarpvyriausybinėmis institucijomis. Komitete Lietuvą atstovauja V. Mitrofanovas

Einamųjų reikalų komitetas koordinuoja Kongreso veiklą kitose vietos savivaldos kompetencijos srityse – švietimo, kultūros, socialinės sanglaudos, darnios plėtros ir kitus klausimus. Komitete Lietuvą atstovauja E. Rudelienė

Nepriklausomų ekspertų grupė Europos vietos savivaldos chartijos klausimaisKongreso sudaryta patyrusių tarptautinės teisės ir vietos savivaldos specialistų grupė, teikianti konsultacijas visiems trims ET VRVK komitetams dėl vietos ir regionų demokratijos padėties Europos vietos savivaldos chartiją ratifikavusiose šalyse vertinimo.

Kongreso veikla

Kongreso misija – stiprinti vietos ir regionų demokratiją Europoje, skatinti diskusijas dėl vietos ir regionų savivaldos tobulinimo, administracinių gebėjimų stiprinimo priemonių.

Kongresas atlieka bendro pobūdžio vietos savivaldos padėties kiekvienoje valstybėje, pageidaujančioje tapti Europos Tarybos nare tyrimus (toks tyrimas Lietuvoje buvo atliktas 1995 m.). bei reguliariai atlieka Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo valstybėse narėse tyrimus (tokie tyrimai Lietuvoje buvo atlikti 2001 ir 2012 m.).

Europos vietos savivaldos chartijos įgyvendinimo priežiūra yra viena iš svarbiausių ET VRVK veiklų. Tam Kongresas kas keletą metų kiekvienoje Chartiją ratifikavusioje valstybėje rengia monitoringo misijas, kurių metu analizuojama vietos ir regionų demokratijos būklė. Monitoringo veikla nepasiriboja vienkartinėmis misijomis – paskelbus tyrimo ataskaitą toliau vykdomas dialogas su nacionalinės valdžios institucijomis, dialogu siekiama rekomendacijų įgyvendinimo.

Atskirais atvejais Kongresas taip pat rengia vadinamąsias faktų nustatymo misijas, kurių metu siekiama išsiaiškinti konkrečios su vietos ir regionų demokratija susijusios problemos aplinkybes. Tokių misijų pavyzdžiais gali būti 2008 m. Kongreso misija Belgijoje (dėl vyriausybės atsisakymo patvirtinti keletą merų), Latvijoje (dėl Rusijos kaltinimų dėl tautinių mažumų padėties), 2007 m. misija Turkijoje (dėl vyriausybės veiklos pašalinant merus) ir pan.

Nuo 1990 m. Kongresas periodiškai organizuoja vietos ir regionų valdžių rinkimų (kur tokie vyksta) stebėjimo misijas visose ET valstybėse narėse. Kongreso organizuojamos stebėjimo misijos apima visą rinkimų procesą ir jų metu tikrinama ar visi rinkimų aspektai atitinka Europos Tarybos standartus.

Lietuvos delegacija Kongrese

Lietuva į ET VRVK deleguoja aštuonis atstovus (keturis tikruosius ir keturis pakaitinius) – atitinkamai po du tikruosius ir po du pakaitinius narius į Vietos valdžios rūmus ir į Regionų rūmus. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 275 patvirtinta Lietuvos Respublikos atstovų skyrimo į Europos vietos ir regionų valdžios kongresą tvarka (toliau – Delegacijos sudarymo tvarka) numato, jog į Vietos valdžios rūmus deleguojami savivaldybių merai, į Regionų rūmus – savivaldybių tarybų nariai, kurie kartu yra ir regionų plėtros tarybų nariai. Atstovus į Vietos valdžios rūmus skiria Lietuvos savivaldybių asociacija, atstovus į Regionų rūmus – Ministras Pirmininkas Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos teikimu.

Remiantis Delegacijos sudarymo tvarka, nacionalinė delegacija ET VRVK formuojama atsižvelgiant į subalansuotą atstovavimą Lietuvos Respublikos regionams, savivaldybėms ir politinėms partijoms vietos ir regionų valdžios institucijose. Paprastai laikomasi principo, kad delegacijoje yra skirtingų šalies regionų atstovai. Taip pat paisoma proporcingo moterų ir vyrų pasiskirstymo Lietuvos Respublikos vietos ir regionų valdžios institucijose. Nuo 2007 m., Europos Tarybai priėmus naują Kongreso chartiją, reikalaujama, kad kiekvienoje nacionalinėje delegacijoje būtų ne mažiau kaip 30 proc. mažiau atstovaujamos lyties atstovų (skyrius 2 d) (Lietuvos atveju tai reiškia, kad delegacijoje turi būti bent 3 kitos lyties atstovai).

Lietuvos savivaldybės  Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese atstovauja:

VIETOS VALDŽIOS RŪMUOSE – Gintautas Gegužinskas, Pasvalio r. savivaldybės meras ir Nijolė Dirginčienė, Birštono savivaldybės merė.

REGIONŲ RŪMUOSE – Edita Rudelienė, Trakų r. savivaldybės merė ir Vitalijus Mitrofanovas, Akmenės r. savivaldybės meras.

 

Delegacijos bendradarbiavimas su valdžios institucijomis

Siekiant didinti Delegacijos veiklos efektyvumą bei geriau atstovauti Lietuvos piliečių interesus, Delegacija didelį dėmesį skiria ir pozicijų koordinavimui su kitais Lietuvos atstovais ir Lietuvos valstybinėmis institucijomis. Pažymėtinas itin glaudus bendradarbiavimas su Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu, kurio posėdžiuose kasmet Lietuvos delegacijos ir LSA atstovai pristato europinės vietos ir regionų valdžių politikos aktualijas. LR Seimo valstybės valdymo komitetas susitikimus su Lietuvos delegacijų Europos Tarybos Vietos ir regionų valdžių kongrese ir Lietuvos delegacijos Europos Sąjungos Regionų komitete vadovais rengia kasmet. Jų metu aptariamos europinio vietos savivaldos atstovavimo problemos, bei Lietuvos interesų atstovavimo galimybės.

Delegacijos sekretoriatas

Kiekvienos nacionalinės delegacijos veiklą koordinuoja delegacijos sekretorius arba keli sekretoriai. Paprastai šią funkciją atlieka nacionalinės savivaldybių asociacijos, nors kai kurios valstybės, šiam tikslui skiria ir nacionalinių parlamentų administracijų darbuotojus (pvz. Rusija), regionų parlamentų administracijų darbuotojus (pvz. Vokietija) arba yra įsteigę atskiras organizacijas (pvz. Ukraina). Kai kuriais atvejais delegacijos sekretoriaus pareigas eina vienas iš delegacijos narių (pvz. Bosnija ir Hercegovina).

Delegacijos sekretoriaus pareigos apima informacijos mainus tarp Kongreso sekretoriato ir nacionalinės delegacijos narių, pagalbą organizuojant delegacijos veiklą ET VRVK plenarinėse sesijose, komitetuose, monitoringo misijose, darbo grupėse, kituose renginiuose, delegacijos atnaujinimo procedūrų organizavimą ir kt. Lietuvos delegacijos ET VRVK sekretoriato funkcijas atlieka Lietuvos savivaldybių asociacija. Dalinę finansinę paramą delegacijos sekretoriato veiklai skiria LR Vyriausybė.

Daugiau informacijos apie kongresą rasite šioje nuorodoje:

http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp

Atgal