Finansai ir ekonomika

Finansų ir ekonomikos srityje Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA):

  • teisės aktų nustatyta tvarka derina įstatymų ir kitus teisės aktų projektus, susijusius su finansų ir ekonomikos sritimi;
  • koordinuoja ir skatina bendradarbiavimą tarp Lietuvos savivaldybių bei teikia joms metodinę medžiagą ir konsultacijas finansų ir ekonomikos srityje;
  • atstovauja narių interesams finansų ir ekonomikos srityje Lietuvos Respublikos valdžios institucijose;

LSA Komitetas

LSA dirba Finansų ir ekonomikos komitetas (LSA FEK), kurio, kaip LSA valdybos patariamosios institucijos, paskirtis – teikti pasiūlymus LSA valdybai dėl strateginių LSA tikslų formavimo finansų ir ekonomikos srityse.

Atgal