Kad nebankrutuotų Lietuvos savivaldybės

2012-12-13 0 745 Views

2012 metais savivaldybėms įstatymais, Vyriausybės nutarimais buvo padidinti įpareigojimai sodų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esantiems 15 tūkst. km ilgio vidaus keliams prižiūrėti ir tvarkyti, įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos signalams įrengti ant 776 mokyklinių autobusų; numatytos naujos funkcijos dėl žmonių palaikų laidojimo ir gyvūnų globos ir laikymo, žemės ūkio.
Suprantame valstybės finansinę padėtį, todėl anaiptol nereikalaujame išskirtinių sąlygų savivaldybėms, tačiau prašome laikytis įstatyminės nuostatos, kad didinant įpareigojimus savivaldybėms turi būti skiriamos ir pakankamos lėšos jiems įgyvendinti.
LSA nuomone nepanaudota specialiosios tikslinės dotacijos dalis mokinio krepšeliui finansuoti, įvykdžius ugdymo planą, gali būti ketvirtame ketvirtyje naudojama tik švietimo reikmėms finansuoti, pirmiausia – įsiskolinimams dengti, nes be tinkamo mokymo aplinkos sąlygų sudarymo nukenčia ir pats mokymo procesas.
Būtina numatyti projekte savivaldybėms ir bendrosios dotacijos kompensaciją socialinei pašalpai mokėti pagal 2012 metais numatytą panaudoti valstybės biudžeto lėšų lygį. Socialinės pašalpos kaip savarankiškos funkcijos perdavimas savivaldybėms sudarytų galimybę tikslingiau skirti pašalpas tik tiems gyventojoms, kuriems jų iš tikrųjų reikia, tai sumažintų piktnaudžiavimo pašalpomis atvejus, o savivaldybės būtų skatinamos efektyviau ir racionaliau naudoti lėšas. Kompensacijų už šildymą tvarkos neprašome keisti.
Didelė dalis savivaldybių jau neturi teisės skolintis tęstiniams investiciniams projektams, kurie nėra finansuojami iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų. Siekdami užtikrinti šių ir kitų projektų, finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinimą bei su jais susijusių papildomų išlaidų finansavimą, prašome leisti savivaldybėms skolintis iki 55 procentų patvirtintų 2013 metų savivaldybės biudžeto pajamų.
Lietuvos Respublikos įstatymai ir Europos vietos savivaldos chartija numato, jog savivaldybių finansiniai ištekliai turi būti proporcingi Konstitucijos ir įstatymų numatytiems įsipareigojimams. Jeigu šio principo nebus laikomasi, savivaldybės neturės lėšų savo funkcijoms atlikti, todėl Lietuvos savivaldybių asociacija ir kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę, prašydama nemažinti savivaldybių biudžetų nepagrįstai ir neteisėtai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal