• Pirmas
  • Naujienos
  • Europos Komisija pristatė savo poziciją dėl ES paramos Lietuvai 2014-2020

Europos Komisija pristatė savo poziciją dėl ES paramos Lietuvai 2014-2020

2012-12-14 0 1118 Views

Europos Komisijos ir valstybės narės partnerystės sutartis – esminis integruotu požiūriu paremtas ES paramos programavimo dokumentas, kuriame pateikta valstybės narės poreikių ir galimybių įgyvendinti ES augimo strategiją „Europa 2020″ analizė, išdėstyti pagrindiniai ES paramos panaudojimo prioritetai.
Savo derybinėje pozicijoje Komisija nurodo esminius iššūkius, stabdančius mūsų šalies augimą – menkas išlaidas moksliniams tyrimams ir jų rezultatų diegimą praktikoje, nepakankamai išplėtotą infrastruktūrą (visų prima – geležinkelius, taip pat viešąjį transportą), aplinkosaugos iššūkius, žemus dalyvavimo darbo rinkoje rodiklius ir aukštą jaunimo nedarbą, socialinę atskirtį, neefektyvų gamtinių išteklių naudojimą. Atsižvelgdama į šias problemas Komisija Lietuvai siūlo ES paramos panaudojimo prioritetais įvardinti verslo skatinimą, infrastruktūros plėtrą, geresnį darbo jėgos potencialo išnaudojimą, geresnį gamtinių išteklių valdymą.
Skatinant verslumą Komisija siūlo pirmiausiai kurti novacijoms palankią verslo aplinką, didinti verslo konkurencingumą, taikyti geresnę verslo prieigą prie finansų ir platesnes finansų inžinerijos priemones, kurti efektyvią ir verslui draugišką viešojo administravimo sistemą, plačiau taikyti informacines technologijas.
Kitas – infrastruktūros plėtros prioritetas apima atliekų ir vandens ūkio tvarkymo priemones, transporto infrastruktūros modernizavimą (visų pirma – geležinkelių), intermodalinių transporto platformų kūrimą. Darbo jėgos potencialo išnaudojimo prioritetais Komisija nori matyti užimtumo didinimą, jaunimo nedarbo mažinimą, švietimo ir profesinio mokymo kokybės kėlimą, geresnę pažeidžiamų visuomenės grupių integraciją į darbo rinką. Gerinant gamtinių išteklių valdymą siūloma didinti energetinį efektyvumą, naudoti mažinančias anglies dvideginio emisijas ir dirvos bei vandens aplinkosaugines priemones.
Dokumente labai nedaug dėmesio skiriama žemės ūkio ir žuvininkystės sektorių modernizavimui, visiškai neminimi kultūros, sporto, turizmo infrastruktūros plėtros klausimai, neminima paramos regioninių ir vietinių kelių tinklo tobulinimo problematika, daugelis kitų regioninės politikos aspektų.
Šio dokumento pagrindu jau prasidėjo Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos derybos dėl 2014-2020 m. finansinio laikotarpio paramos prioritetų. Galutinis dokumentas, dėl kurio turi sutarti abi šalys, ir kuris turi atitikti tiek Lietuvos Nacionalinės pažangos programos, tiek ir strategijos „Europa 2020″ tikslus, turėtų būti parengtas ir patvirtintas per 2013 metus.
Komisijos derybinėje pozicijoje nėra minimos ir konkrečios sumos, kurios bus skirtos atskiroms sritims. Šiuos rodiklius lems ES valstybių narių ir vyriausybių vadovų susitarimas dėl daugiamečio ES biudžeto, derybos dėl kurio nesėkmingai vyksta jau keletą mėnesių. Kol kas aiškėja tik atskiros galimo susitarimo detalės, pvz. tai, jog maksimalus ES paramos dydis Lietuvai bus mažesnis nei ankstesnėje finansinėje perspektyvoje, tačiau kartu su kitomis Baltijos šalimis bei Vengrija jis bus didesnis nei likusioms ES valstybėms narėms. Lietuva turėtų gauti panašiai tiek pat ES paramos, kiek ir 2006-2013 m. laikotarpiu.
Lietuvos vietos savivaldos atstovai, siekiantys galutiniame dokumente pabrėžti konkrečius regionų prioritetus, dar turi galimybių savo poreikius ir tikslus pristatydami Finansų ministerijai, kartu akcentuodami jų atitikimą ilgalaikiams ES ir nacionalinės plėtros tikslams.

Kategorija:   Naujienos
Atgal