• Pirmas
  • Naujienos
  • Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų koncepcijas

Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų koncepcijas

2012-12-19 0 1009 Views

Siūlomi projektai turi prisidėti prie Lietuvos Europos politikos įgyvendinimo, transatlantinio bendradarbiavimo, viešosios diplomatijos ir visuomenės informavimo apie Lietuvos vystomąjį bendradarbiavimą, taip pat prie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioriteto – ES Rytų partnerystės iniciatyvos plėtojimo perduodant šio regiono valstybėms Lietuvos europinės integracijos patirtį – įgyvendinimo.
Užsienio reikalų ministerija išskiria šias prioritetines valstybes bei paramos joms sritis bei planuoja atitinkamo dydžio biudžetus paramos projektų įgyvendinimui:
Afganistane (ypač Goro provincijoje) (iš viso paramai numatoma skirti iki 800 000 Lt):
Parama geram valdymui per administracinių vietos valdžios ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimą;
Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, ypač kaimo plėtrai;
Parama bendruomenių atsparumui krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinti.
Baltarusijoje (iš viso paramai numatoma skirti iki 600 000 Lt):
Parama demokratiniams judėjimams, ypač jaunimo iniciatyvoms, pilietinės visuomenės stiprinimui;
Parama Lietuvos – Baltarusijos regionų vietos valdžios institucijų bendradarbiavimui;
Parama bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui;
Gruzijoje (iš viso paramai numatoma skirti iki 200 000 Lt):
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant europinę integraciją, ypač žemės ūkio, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, energetinio efektyvumo srityse;
Parama regionų vystymuisi ir savivaldos stiprinimui;
Parama pilietinei visuomenei.
Moldovoje (iš viso paramai numatoma skirti iki 200 000 Lt):
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant europinę integraciją, ypač teisės, muitų ir žemės ūkio srityse;
Parama regionų vystymuisi ir savivaldos stiprinimui;
Parama demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimui regionuose.
Ukrainoje (iš viso paramai numatoma skirti iki 200 000 Lt):
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant europinę integraciją, ypač teisės ir vidaus reikalų, muitų, žemės ūkio, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, energetinio efektyvumo srityse;
Parama demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimui;
Parama bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui.
Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą ir paramą demokratijai projektai (iš viso numatoma skirti iki 400 000 Lt):
Projektų tikslas – informuoti ir šviesti įvairias Lietuvos gyventojų grupes apie vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai svarbą, tikslus, aiškinti bendradarbiavimo naudą, skatinti Lietuvos visuomenę aktyviau prisidėti prie jo įgyvendinimo.
Reklaminio vaizdo klipo (iki 2 min.), pristatančio visuomenei vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai tikslus, poreikį, rezultatus, kviečiančio įsitraukti ir prisidėti prie šios veiklos, sukūrimas, taip pat klipo panaudojimo koncepcija;
Ugdomosios priemonės mokykloms apie vystomąjį bendradarbiavimą parengimas ir jos panaudojimo koncepcija;
Kitos visuomenės informavimo ir švietimo apie vystomąjį bendradarbiavimą ir paramą demokratijai koncepcijos.
Vertinant koncepcijas ypatingas dėmesys bus kreipiamas į tai, kaip projektas prisidės prie Lietuvos eurointegracinės patirties perdavimo, demokratijos principų diegimo ir įtvirtinimo, žmogaus teisių, ypač moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo, neįgaliųjų, vaikų ir kitų labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesų gynimo, taip pat bendruomenių atsparumo krizėms, kylančioms dėl stichinių nelaimių, didinimo.
Projektų koncepcijas kviečiami teikti Lietuvos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys. Atrankai turi būti pateikta nustatytos formos koncepcijos paraiška lietuvių (Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims) arba anglų (užsienio šalių juridiniams ar fiziniams asmenims) kalba kartu su joje nurodytais priedais. Vienas egzempliorius turi būti pateiktas elektroniniu paštu projektai@urm.lt ir vienas paštu, adresu: Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai departamentui, J. Tumo-Vaižganto 2, LT-01511, Vilnius.
Projektų koncepcijos priimamos iki 2013 m. sausio 11 d. Užsienio reikalų ministerija pasilieka teisę keisti koncepcijų priėmimo terminus ir skelbti naujus konkursus.
Projektų koncepcijų teikimo, atrankos ir teikėjų informavimo procedūros, taip pat kita su projektų vykdymu susijusi informacija yra pateikta Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše.
Daugiau informacijos ir paraiškos formos pateikiamos Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos svetainėje http://www.orangeprojects.lt.

Kategorija:   Naujienos
Atgal