• Pirmas
  • Naujienos
  • Valdybos posėdyje nagrinėti vietos savivaldai aktualūs klausimai
2014.02.04-1

Valdybos posėdyje nagrinėti vietos savivaldai aktualūs klausimai

2014-02-06 0 848 Views

Vasario 4 dieną Lietuvos savivaldybių asociacijoje įvyko pirmasis 2014-ųjų metų Valdybos narių susitikimas.

Posėdžio metu buvo svarstomi seniūnijų modelio bei jų teisinio reglamentavimo, LSA bei kitų savivaldybių institucijų ir įstaigų asociacijų bendradarbiavimo klausimai. Aptarti geriamojo vandens tiekimo, nuotekų bei atliekų tvarkymo o taip pat ir mokesčio už aplinkos teršimą numatomi įstatymų pakeitimų projektai. Atsižvelgus į Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlymus diskutuota dėl gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo savivaldybių biudžetams supaprastinimo. Ne mažiau svarbūs posėdžio darbotvarkėje buvo vietos savivaldos atstovavimo klausimai: Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovo delegavimo į Lietuvos švietimo tarybą bei Europos savivaldybių ir regionų tarybos pasiūlymas prisijungti prie Lygių lyčių galimybių chartijos.

Šalies savivaldybėms aktualių klausimų svarstyme dalyvavo ne tik LSA Valdybos nariai, asociacijos administracijos atstovai, bet ir svečiai iš Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto, Vidaus reikalų ministerijos, Regioninio atliekų tvarkymo centro (RATC), Valstybinės mokesčių inspekcijos, Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento bei Teisėkūros poskyrio.

     2014.02.04-2     2014.02.04-3

Diskusijos dėl seniūnijų modelio, jų teisinio reglamentavimo vyksta jau senokai. Pažymėtina, kad ir programiniuose dokumentuose numatoma tiksliau apibrėžti seniūnijų ir seniūnų funkcijas, aiškiau nustatyti seniūnų pareigas, teises ir atsakomybę. Taip pat siūloma didinti seniūnų veiklos efektyvumą, tobulinant seniūnų veiklos programų rengimo, metinio planavimo procedūras, stiprinti jų atsakomybę, tobulinti seniūnų veiklos teisinį reglamentavimą (Vyriausybės programa). Šiuo atžvilgiu Valdyboje buvo priimtas protokolinis sprendimas parengti Vietos savivaldos įstatymo pataisas, siekiant tiksliau paskirstyti seniūnų funkcijas, nustatyti jų pareigas, teises ir atsakomybę, taip pat patikslinti seniūnų veiklos planavimo procedūras, tęsti diskusiją dėl seniūnijų, seniūnų statuso ir funkcijų.

Seniūnų klausimo aktualijomis pasisakė ir posėdyje dalyvavęs Vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo politikos departamento direktorius Paulius Skardžius, pristatęs klausimą dėl Vidaus reikalų ministerijos organizuojamų seminarų-diskusijų su seniūnais ir seniūnaičiais.

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkė Virginija Baltraitienė ir komiteto biuro vedėjas Bronius Kleponis dalyvavo diskusijose asociacijų tarpusavio bendradarbiavimo tema. Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė R. Žakaitienė pristatydama klausimą dėl LSA bei kitų savivaldybių institucijų ir įstaigų asociacijų bendradarbiavimo akcentavo, jog atstovaudama savivaldybių bendriesiems interesams LSA išryškina sričių spragas ir problemas, vertina ir teikia pasiūlymus teisės aktų projektams. Į šį darbą visuomet įtraukiami atskirų asociacijų vadovai, kurie atstovauja ne tik savo savivaldybę, bet savo organizacijos narių nuomonę. Šių asociacijų vadovai įtraukti ir į atskirų LSA komitetų sudėtį. Todėl galima konstatuoti, jog su aktyviomis savivaldybių institucijų, savivaldybių administracijų padalinių, savivaldybių įstaigų įsteigtomis asociacijomis bendradarbiaujama glaudžiai ir konstruktyviai.

Šiandien itin aktualūs geriamojo vandens tiekimo, nuotekų bei atliekų tvarkymo, o taip pat ir mokesčio už aplinkos teršimą numatomi įstatymų pakeitimų projektų klausimai. LSA Valdybos nariai nutarė siūlyti įstatymo projekte tvirtinti aiškią nuostatą, kad vandentvarkos įmonių stambinimas vykdomas tokiu principu: viena savivaldybė – viena įmonė, o regioninių įmonių steigimas vykdomas savivaldybių iniciatyva, t. y. savivaldybių tarybos įvertinusios vietos sąlygas ir aplinkybes priima sprendimus dėl regioninių įmonių steigimo. Taip pat projekte numatyti siekį, kad ne mažiau kaip 95 procentai savivaldybės nustatytos viešojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų (išskyrus paviršinių nuotekų) tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybes individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

2014.02.04-4     2014.02.04-5     2014.02.04-6

Posėdžio metu po ilgų diskusijų buvo nutarta siūlyti projekte atsižvelgiant į garantinio paslaugos teikimo reglamentavimo ydingumą bei galimas neigiamas pasekmes savivaldybėms bei vartotojams, siūlyti visiškai atsisakyti nuostatų reglamentuojančių garantinio vandens tiekėjo veiklą. Taip pat nepritarta siūlymui naikinti savivaldybių pareigą nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, jų nustatymą paliekant tik Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai bei nutarta siūlyti projekte įtvirtinti nuostatą, kad sprendimą dėl paviršinių nuotekų tvarkymo organizavimo priima savivaldybės.

Atliekų tvarkymo atžvilgiu, LSA Valdyba nepritarė pakeitimams numatantiems, kad komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių gali steigti tik visos į komunalinių atliekų tvarkymo regioną įeinančios savivaldybės, ir kad regione gali veikti tik vienas administratorius. Taip pat nepritarta pakeitimams susijusiems su regioninių atliekų tvarkymo sistemų valdymui bei ekonominių sankcijų taikymu savivaldybėms, neįvykdžiusioms Atliekų tvarkymo įstatyme ir Valstybiniame atliekų tvarkymo plane joms nustatytų užduočių. Svarstant Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimus valdybos nariai nutarė nepritarti siūlymui nuo 2016 m. įvesti sąvartyno mokestį.

Taip pat posėdžio metu priimtas sprendimas, esminius pakeitimus, susijusius su atliekų tvarkymo sistemų organizavimu aptarti susitikime su Aplinkos ministru ir Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininku.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė pristatė VMI pasiūlymus dėl gyventojų pajamų mokesčio paskirstymo savivaldybių biudžetams supaprastinimo, bei galimo tarpusavio bendradarbiavimo. Pasak LSA prezidento R. Malinausko, asociacija iš esmės visuomet atvira dialogui, nėra sulaukusi panašių intencijų, kas džiugina ir leidžia tikėtis efektyvaus bei rezultatyvaus bendradarbiavimo. VMI atstovai pritarė prezidento siūlymui organizuoti atskirą specialistų susitikimą, į kurį turėtų būti pakviesti ir Finansų ministerijos specialistai.

2014.02.04-7     2014.02.04-8     2014.02.04-9

Visuomet aktualus vietos savivaldos atstovavimas tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu, buvo paliestas ir pastarajame savivaldybių asociacijos Valdybos narių susitikime. Į Lietuvos švietimo tarybą, vietoj dėl didelio užimtumo ir darbo krūvio atsistatydinusio Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno, deleguota Lietuvos savivaldybių asociacijos Švietimo ir kultūros komiteto narė, Kėdainių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, Nijolė Naujokienė.

LSA direktorė Roma Žakaitienė pristatė Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžių asociacijas vienijančios Europos savivaldybių ir regionų tarybos (angl. Council of European Municipalities and Regions – CEMR) aktualijas. Pasak direktorės, šiuo metu CEMR yra gavęs Europos Komisijos sutikimą finansuoti pilotinį, dvejų metų trukmės projektą, skirtą šios Lygių lyčių galimybių vietos savivaldoje chartijos propagavimui ir jos įgyvendinimo monitoringui. Kartu, CEMR kreipėsi į savo narius, vienu kurių yra ir Lietuvos savivaldybių asociacija, su prašymu prisijungti prie šios iniciatyvos ir dalyvauti projekte, skiriant dalį vieno darbuotojo laiko chartijoje numatytų tikslų būklės Lietuvoje analizei. Valdybai pritarus LSA prisijungia prie CEMR Lygių lyčių galimybių vietos savivaldoje chartijos įgyvendinimo monitoringo projekto.

Kategorija:   Naujienos
Atgal