• Pirmas
  • Naujienos
  • Aptarti klausimai, kurie bus svarstomi Vyriausybės ir LSA dvišalėje komisijoje

Aptarti klausimai, kurie bus svarstomi Vyriausybės ir LSA dvišalėje komisijoje

2015-04-14 0 775 Views

Balandžio 13 dieną vykusiame Vyriausybės ir LSA dvišalės komisijos darbo grupės susitikime LSA siūlė artimiausiame minėtos komisijos posėdyje spręsti ypač svarbų klausimą dėl savivaldybių teisių išplėtimo tvarkant valstybei priklausančią žemę.

LSA nuosekliai pasisako už tai, kad savivaldybės taptų valstybinės žemės patikėtinėmis savo teritorijose. Savivaldybėms suteikta valstybinės žemės valdymo, naudojimo bei disponavimo ja teisė užtikrintų kokybišką teritorijų planavimą, infrastruktūros plėtrą, socialinės ir ekonominės raidos įgyvendinimą, sumažintų gyventojams ir verslui tenkančią administracinę naštą. Be to, gerokai padidėtų savivaldybių galimybės skatinti investicijų ir darbo vietų plėtrą.

Buvo nuspręsta siūlyti dvišalei komisijai svarstyti būdus supaprastinti žemės sklypų formavimo procedūras skatinant investicijas, verslumą ir užimtumą savivaldybėse. Šiuo metus svarstomi Žemės ir Teritorijų planavimo įstatymų projektai, kuriais numatyta savivaldybėms išplėsti funkcijas rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus ne tik miestuose, bet ir kaimuose.

Darbo grupės nariai dvišalei komisijai taip pat teiks svarstyti klausimą dėl nemokamo Registrų centro duomenų teikimo savivaldybėms. LSA mano, jog savivaldybės turi teisę gauti duomenis, būtinus vykdyti jų funkcijas, pavyzdžiui – teikti administracines paslaugas gyventojams. Tai reikalinga ir įgyvendinant vieno langelio principą, kuris suteikia teisę gyventojams konkrečią paslaugą gauti vienoje vietoje.

LSA darbo grupėje taip pat siūlė aptarti klausimą dėl savivaldybių teisių, susijusių su nepanaudotomis specialiomis tikslinėmis dotacijomis valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, tačiau buvo nuspręsta šį klausimą svarstyti Viešojo valdymo tobulinimo komisijoje.

Vyriausybės ir Lietuvos savivaldybių asociacijos dvišalė komisija sudaryta šalių susitarimu savivaldybių klausimams, kurių jos negali išspręsti be valstybės institucijų pagalbos, taip pat klausimams, kylantiems dėl santykių tarp valstybės institucijų ir savivaldybių, nagrinėti bei teikti suderintas išvadas ir pasiūlymus Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal