• Pirmas
 • Veikla
 • Projektai
 • 2009 m. – 2010 m. Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas bendruomeninių nestacionarių socialinių paslaugų organizavimo vaikams ir kitoms socialinėms žmonių grupėms srityje
2010 norvegaiSOC header

2009 m. – 2010 m. Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas bendruomeninių nestacionarių socialinių paslaugų organizavimo vaikams ir kitoms socialinėms žmonių grupėms srityje

2012-01-16 0 1060 Views

Apie paprojektį

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paprojekčio Nr. 2NOR/TES-042 „Lietuvos ir Norvegijos savivaldos asociacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo stiprinimas bendruomeninių nestacionariųsocialinių paslaugų organizavimo vaikams ir kitoms socialinėms žmonių grupėms srityje“ tikslas – paskatinti nestacionarių socialinių paslaugų plėtrą savivaldybėse diegiant pažangią šios srities patirtį per Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių patirties mainus ir bendradarbiavimą bei sukurti pagrindus nuolatiniam Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių socialinės paramos specialistų bendradarbiavimui.

Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato, jog už socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą įvairioms gyventojų grupėms pagrindinė atsakomybė tenka savivaldybėms. Šiuo metu mūsų šalyje prioritetas teikiamas ne tarybiniu laikmečiu įsteigtoms didelėms stacionarioms globos įstaigoms, o, Vakarų Europos ir ypač – Norvegijos pavyzdžiu – savivaldybių teritorijose teikiamoms bendruomeninėms paslaugoms ir nestacionarioms globos įstaigoms (dienos centrams), skirtiems rizikos grupės vaikams, neįgaliesiems ir kitoms socialiai jautrioms gyventojų grupėms.

Vykdomos reformos atskleidė, jog daugelis savivaldybių nėra pasirengusios veiksmingai ir kokybiškai teikti šias paslaugas; pagrindiniai sunkumai yra susiję ne su finansiniais ištekliais, bet su gerosios patirties stoka, problemos sprendimo ir uždavinių apimties suvokimo trūkumu, menkai išnagrinėta tarptautine šios srities patirtimi.

Šis paprojektis yra orientuotas į Lietuvos savivaldybių administracijų socialinių padalinių specialistus bei į LSA atstovus, dirbančius nestacionarių socialinių paslaugų teikimo srityje. Tiesioginė tikslinė grupė – savivaldybių administracijų socialinės paramos padalinių darbuotojai bei šioje srityje besispecializuojantys vietos savivaldos politikai , netiesioginė tikslinė grupė – savivaldybių teikiamų nestacionarių socialinių paslaugų gavėjai.

Paprojektis numato šešias veiklas:

 • Lietuvos savivaldybių administracijų specialistų stažuotę Norvegijoje (Norvegijos vietos ir regionų valdžių asociacijoje bei 2-4 savivaldybėse, kurios konkrečiai bus parinktos paprojekčio įgyvendinimo eigoje),;
 • mokomąjį Lietuvos ir Norvegijos vietos savivaldos atstovų seminarą-atvirojo stalo diskusiją socialinių paslaugų veiksmingumo ir kokybės gerinimo klausimais;
 • Norvegijos patirties adaptavimo ir perkėlimo Lietuvoje galimybių studijos parengimą;
 • Lietuvos bei Norvegijos savivaldybių socialinės paramos specialistų tolesnio bendradarbiavimo strategijos parengimą;
 • konferenciją, kurioje būtų pristatoma Norvegijos patirtis bei bendradarbiavimo galimybės Lietuvos savivaldybėms;
 • nuolatinio Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių socialinės paramos specialistų bendradarbiavimo tinklo sukūrimą.

Įgyvendinus paprojektį visų Lietuvos savivaldybių socialinės paramos specialistai turės galimybę susipažinti su Norvegijos patirtimi tiekiant nestacionarias socialines paslaugas, ši geroji patirtis bus pristatyta tam skirtoje konferencijoje, bus parengta Norvegijos patirties adaptavimo ir diegimo Lietuvoje galimybių studija, Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių bendradarbiavimo socialinės paramos srityje strategija, kurioje bus įvardijamos svarbiausi poreikiai ir veiklos kryptys, bus sukurta nuolatinė abiejų šalių specialistų bendradarbiavimo struktūra – savivaldybių  socialinių paslaugų specialistų tinklas.

 

Paprojekčio medžiaga

Paprojekčio įgyvendinimo metu  parengti strateginiai  dokumentai bei metodinė medžiaga:

Baigiamosios Konferencijos „ Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Lietuvoje: poreikis ir Norvegijos patirties pritaikymo galimybės“  , kuri vyko 2010 m. rugsėjo 9 d. Radviliškio raj. savivaldybėje Burbiškio dvare.

Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje vyksta skirtingai, ko pasėkoje mūsų šalyje jau išryškėjo regioniniai socialinių paslaugų plėtros netolygumai. Atskirose savivaldybėse skiriasi ne tik  teikiamų socialinių paslaugų apimtys, teikiamų paslaugų veiksmingumas, bet ir teikiamų socialinių paslaugų kokybė, taip pat socialinių paslaugų finansavimas.

Lietuvos savivaldybėse svarbu sukurti veiksmingai veikiantį, savivaldybių  finansines galimybes bei žmonių poreikius atitinkantį socialinių paslaugų modelį, todėl tikslinga „neišradinėti dviračio“, o analizuoti kitų šalių socialinių paslaugų teikimo gerąją patirtį.    

Įgyvendinant paprojektį Alytaus r., Anykščių raj., Lazdijų raj.,  Pasvalio raj., Plungės raj., Radviliškio raj. ir Trakų raj. savivaldybių socialinės srities  specialistai bei LSA administracijos atstovai 2010 m. birželio mėn. turėjo galimybės stažuotis  Norvegijoje ir nuodugniai susipažinti su  socialinių paslaugų organizavimu šios šalies savivaldybėse. Vizito metu įsitikinome, kad nežiūrint to, kad  Lietuva ir Norvegija patyrė  visiškai skirtingus istorinius valstybių raidos etapus ir šios šalys  skiriasi  savo ekonominiu lygiu bei  gerovės valstybės  tipu, tarp  Lietuvos ir Norvegijos socialinių paslaugų sistemų yra nemažai panašumų.   

Paprojekčio įgyvendinimo laikotarpiu taip pat atlikta Norvegijos patirties nestacionarių socialinių paslaugų srityje adaptavimo, perkėlimo ir įdiegimo Lietuvoje galimybių studija. Studijoje įvertinta Norvegijos socialinių paslaugų teikimo patirtis, apibūdinti socialinių paslaugų organizavimo panašumai bei  skirtumai Lietuvoje ir Norvegijoje,  nubrėžtos  tolesnės socialinių paslaugų plėtojimo kryptys Lietuvoje.  

Svarbu, kad Norvegijos patirtis būtų žinoma ne tik paprojektyje dalyvavusių  savivaldybių darbuotojams, bet visų Lietuvos savivaldybių socialinės srities specialistams     Todėl  2010 d. rugsėjo 9 d. Radviliškio raj. savivaldybėje nuostabiame Burbiškio dvare buvo organizuota tarptautinė konferencija „Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra Lietuvoje: poreikis ir Norvegijos patirties pritaikymo galimybės“. Konferencija saulukė didelio  savivaldybių susidomėjimo – joje  dalyvavo  daugiau nei 100 žmonių iš įvairių savivaldybių administracijų bei  socialinių paslaugų  centrų. Konferencijoje dalyvavo ir   Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos specialistai, LSA darbuotojai, taip pat Norvegijos socialinių paslaugų ekspertas Borge Nja.

Paprojekčio vykdymas įrodė, kad tarp Lietuvos ir  Norvegijos socialinių paslaugų organizavimo yra nemažai panašumų ir skirtumų. Tiek Lietuvos, tiek ir Norvegijos socialinių paslaugų sistemai būdingi šie bruožai:

 • Socialinių paslaugų decentralizavimas;
 • Principo „kuo ilgiau savo namuose“ įgyvendinimas;
 • Socialinių paslaugų ir slaugos paslaugų integravimas;
 • Dėmesys paslaugų kokybei, paslaugų teikimo veiksmingumo svarba;
 • Globos pinigų įvedimas;
 • Savanoriškos pagalbos poreikis ir plėtra,

Abiejose šalyse skatinamas deinstitucionalizavimas, t.y. organizuojant socialines paslaugas prioritetas teikimas ne stacionarioms socialinėms paslaugoms, o paslaugoms  bendruomenėse ir žmonių namuose. 

Tačiau Norvegijos socialinių paslaugų sistema yra žymiai geriau nei Lietuvoje išvystyta tiek kiekybine, tiek kokybine prasme. Norvegijos socialinių paslaugų sistemai būdingas universalizmo principas, savivaldybėse yra žymiai platesnis socialinių paslaugų spektras, paslaugos yra labiau pritaikytos individualiems žmonių poreikiams tenkinti. Pvz. Norvegijoje 24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę  teikiamos  įvairių rūšių integruotos paslaugos žmonių namuose. Šias paslaugas teikia  ne tik socialinės srities, bet ir sveikatos priežiūros specialistai. Norvegijos patirtis rodo, kad komandinis darbas yra ypač veiksmingas, nes išvengiama paslaugų dubliavimo, siekiama maksimaliai panaudoti visus turimus išteklius, kad būtų patenkinti klientų poreikiai ir lūkesčiai.  

Labai naudinga Norvegijos patirtis pertvarkant dideles stacionarias globos įstaigas, taip pat socialinių paslaugų plėtojimo patirtis svarbi ir žmogaus teisių aspektu. Visi žmonės turi turėti teisę gyventi savarankiškai, priklausyti bendruomenei, jie  turi turėti teisę į orią senatvę ir orų gyvenimą. Visi vaikai turi teisę gyventi šeimoje, biologinėje ar globėjų šeimoje. Šios teisės yra apibrėžtos tarptautiniuose ir kituose Europos žmogaus teisių dokumentuose.

Vykdytas paprojektis įrodė, kad Norvegijos socialinių paslaugų organizavimo patirtis yra labai naudinga Lietuvos specialistams. Įsitikinome, kad kuriant žmonių poreikius atitinkančią ir orumą užtikrinančią  šiuolaikinėms visuomenėms būdingą socialinių paslaugų sistemą Lietuvoje,  Norvegijos ir  kitų šalių socialinių paslaugų srities  gerosios patirties perėmimas turėtų būti vienas iš pagrindinių mūsų veiklos instrumentų.

Tikimės, kad sukurta tolesnio Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių socialinės srities specialistų bendradarbiavimo strategija bei  Lietuvos ir Norvegijos savivaldybių socialinės srities specialistų sukurtas tinklas sudarys galimybę specialistų  bendradarbiavimui ir gerosios patirties sklaidai ir ateityje.

Džiaugiamės, kad turėjome galimybę susipažinti su Norvegijos patirtimi, kurioje  socialinės gerovės modelis jau sukurtas. Šioje šalyje galimybė žmonėms gauti  socialines paslaugas traktuojama kaip socialinė žmonių teisė, o  socialinės piliečių teisės įgyja tokią pat svarbią reikšmę, kaip ir privačios nuosavybės bei politinės demokratijos teisės.

Įsitikinome, kad šalies socialinių paslaugų kultūra priklauso ne tik nuo valstybės teikiamų subsidijų, bet ir nuo šalies kultūros. Tai ne vien tik pinigų skyrimas, bet žymiai daugiau, kas ir įeina į nacionalinę globos kultūrą.
 
Nuorodos

 

Kontaktai

 

Projekto vadovas:

 

Arūnas Gražulis
Tel. (8 5) 212 2958
arunas.grazulis (eta) lsa.lt

 

Projekto dalyviai:

Lietuvos savivaldybių asociacija
T. Vrublevskio g. 5, LT-01100 Vilnius
(85) 261 6063
(85) 2615366
bendras (eta) lsa.lt
https://www.lsa.lt
 
Norvegijos savivaldybių asociacija
Haakon VII’s gate 9, N-0116 Oslo, Norway
(00 47) 24 13 26 00
(00 47) 22 83 22 22
ks (eta) ks.no
http://www.ks.no/
 
Alytaus rajono savivaldybės administracija
Pulko g. 21, LT-62133 Alytus
(8 315) 55 530
(8 315) 74 716
sekretore (eta) arsa.lt
http://www.arsa.lt  
 
Anykščių rajono savivaldybės administracija
J. Biliūno g. 23, Anykščiai, LT-29111
(8 381) 580 41
(8 381) 580 88
anyk.info@is.lt
http://www.anyksciai.lt  
 
Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, LT-67106, Lazdijai
(8 318) 66108
(8 318) 51351
info (eta) lazdijai.lt
http://www.lazdijai.lt
 
Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Vytauto Didžiojo a. 1, Pasvalys, LT-39143
(8 451) 54 101
(8 541) 54 130
info@pasvalys.lt
http://www.pasvalys.lt  
 
Plungės rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 12, Plungė LT-90123,
(8 448) 73 134
(8 448) 71 608
savivaldybe@plunge.lt
http://www.plunge.lt  
 
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Aušros a. 10, Radviliškis LT-82196
(8 422) 69 003
(8 422) 69 000
informacija@radviliskis.lt
http://www.radviliskis.lt
 
Trakų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 33, Trakai, LT-21106
(8528) 58300
(8528) 55524
info@trakai.lt
http://www.trakai.lt

 

Soc. aptarnavimo specialistų tinklas

Norvegijos socialinių paslaugų srities specialistų kontaktai

 

Vardas, Pavardė

Organizacija

Pareigos

Telefonas

Elektroninio pašto

adresas

Elita

Cakule

Norvegijos savivaldybių asociacija

Tarptautinių projektų skyriaus direktorė

0047

905 46 832

elita.cakule@ks.no

Anne

Gamme

Norvegijos savivaldybių asociacija

Patarėja

0047

907 72 073

anne.gamme@ksa.no

Oystein

Haugen

Norvegijos savivaldybių asociacija

Tarptautinių projektų vadovas

0047

913 92 084

oystein.Haugen@ks.no

Magne

Hustad

Norvegijos savivaldybių asociacija

Patarėja

0047

992 48 360

magne.hustad@ks.no

Christian Hellevang

Norvegijos savivaldybių asociacija

Patarėjas

0047

930 81 650

christian.hellevang@ks.no

Kari

Rolstad

Norvegijos savivaldybių asociacija

Patarėja

0047

992 48 977

kari..rolstad@ks.no

Arnfinn

Gisleberg

Lorenskogo slaugos namai

Vadovas

0047

679 15 999

0047

907 94 091

lorenskog.sykehjem@lorenskog.kommune.no

Bjorge

Nja

Sagene

apskritis

Socialinių paslaugų vaikams ir jaunimui direktorius

0047

23 47 53 31

bjorge.nja@bsh.oslo.kommune.no

Reidun

Strom

Sagene

apskritis

Socialinių paslaugų pagyvenusiems žmonėms direktorius

 

Reidun.strom@bsh.oslo.kommune.no

 

Lietuvos Socialinės paramos specialistų kontaktai

 

Eil Nr

Savivaldybės pavadinimas

Padalinys, pareigos  

Vardas, pavardė

El. Paštas

Tel.Nr.

1.

Alytaus m. savivaldybė

Socialinės paramos sk. Vedėja

Danutė Tamaševičienė

d.tamaseviciene@am.lt

8315 56660

2.

Alytaus raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. Vedėja

Dalia Burlinskienė

d.burlinskiene@arsa.lt

8315 74479

3.

Lazdijų raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. Vedėja

Lina Margelienė

Lina.mardeliene@lazdijai.lt

5318 66106

4.

Varėnos raj.

Socialinės paramos sk. Vedėja

Dana Mazaliauskienė

Dana.m@varena.lt

832011

5.

Šalčininkų raj. 

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sk. Vedėja

Regina Sokolovič

r.sokolovic@salcininkai.lt

838030172

6.

Kalvarijos sav.

Socialinių reikalų  sk. Vedėja  

Nijole Silickienė

rupyba@kalvarija.lt

8343 23904

7.

Marijampoles sav.

 

Vida Bruzinskaitė

Vida.b@marijampole>.lt

90016

8.

Trakų raj.

Vyr. Specialistė

Silvija Masiukienė

s.masiukiene@trakia.lt

51017

9.

Radviliškio sav.

Socialinės paramos sk. Vedėjas

Darius Brazys

Darius.b@radviliskis.lt  

8422 69033

10.

Utenos raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. Vedėja

Janina Bruklienė

Socrupyba@utena.lt

838961622

11.

Klaipėdos raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Dalia Gumuliauskienė

d.gumuliaquskiene@klaipedos-r.lt

846 472018

12.

Panevėžio n. Savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėjas

Viktoras Michailovas

Viktoras.michailovas@panevezys.lt  

501270

13.

Panevėžio raj.

Socialinės paramos sk. vedėja

Aldona Paškevičienė

Aldona.paskeviciene@panrs.lt

582982

14.

Mažeikių raj.

Socialinės paramos sk. vedėja

Aldona Gagienė

a.gagiene@mazeikiai.lt

8443 90143

15.

Akmenės raj.

Socialinės paramos sk. vedėja

Aleksandra  Vismantienė 

Aleksandra.vismantiene@almene.lt

8425 56781

16.

Biržų raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Eugenija Prokopovičienė

Eugenija.prokopoviciene@birzai.lt

845043124

17.

Telšių raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Lendra Bukauskienė

Lendra.bukauskiewne@telsiai.lt

8444 60333

18.

Plungės raj.savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Genovaitė Vasylienė

parama@plunge.lt

8448 73110

19.

Elektrėnų savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Violeta Arcabienė

Violeta@elektrenai.lt

8528 58037

29.

Tauragės raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Ligita Rimkuvienė

Ligita.rimkuviene@taurage.lt  

 

21.

Kėdainių raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Jūratė Blinstrubaitė

rate.Blinstrubaite@kedainiai.lt  

 

22.

Joniškio raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Jolita Puidokienė

Jolita.puidokiene@joniskis.lt

842669154

23.

Kretingos raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Danute Blagniene

socparama@kretinga.lt 

8449 76 124

24.

Kelmės raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Reda Každailienė

socparama@kelme.lt

8427 69065

25.

Ignalinos raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Natalija Truchina

n.truchina@ignalina.lt

 

26.

Šilalės raj. savivalsybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Danguolė Račkauskienė

Danguole.rackauskiene@silale.lt

 

27.

Pasvalio raj. savivaldybė

Socialinės paramos sk. vedėja

Ramutė Ožalinskienė

parama@pasvalys.lt

8451 54108

28.

Pakruojo raj. saviavldybė

Socialinės  paramos skyrius

 

socrupyba@pakruojis.lt

8421 69074

29.

Visagino raj. savivaldybė

Visagino socialinių paslaugų centras

 

Soccentras2@sugardas.lt

 

30.

Visagino raj. savivaldybė

Visagino socialinės paramos sk. vedėja

Jolita Zabulytė

socparama@visaginas.lt

8386 34561

31.

Visagino raj. savivaldybė

Visagino paramos vaikui centras

 

vpvc@sugardas.lt

 

32.

Zarasų raj.

savivaldybė

Socialinės paramos skyrius  

 

parama@zarasai.lt

 

33.

Zarasų raj.

savivaldybė

VšĮ Socialinių paslaugų centras  

 

Soc.pasklaugos@gmail.com 

 

34.

Zarasų raj.

Savivaldybė

Salako bendruomenės centras

 

zarakauskiene@gmail.com

 

35.

Švenčionių raj. savivaldybė

Švenčionių raj. socialinių paslaugų centras

Rima Rakitienė  

svencioniuspc@zebra.lt

8387 51744

36.

Šilutės  raj. savivaldybė

Socialinės paramos  sk. vedėjas

A. Simelionis

a.simelionis@pamarys.lt   

 

37.

Šilutės  raj. savivaldybė

BĮ Šilutės dienos paslaugų centras  

 

onakla@gmail.com

 

38.

Marijampolės raj. savivaldybė

Marijampolės socialinės pagalbos centras

 

soccentras@mail.lt

 

2009 norvegaiSOC footer

Kategorija:   Projektai
Atgal