• Pirmas
  • Naujienos
  • LSA Švietimo ir kultūros komiteto apskritojo stalo diskusija.
2013.03.05-1

LSA Švietimo ir kultūros komiteto apskritojo stalo diskusija.

2013-03-07 0 783 Views

Mažesniuose miesteliuose optimizuojant bibliotekų tinklą, t. y. sujungiant Viešąją ir mokyklos bibliotekas, iškyla daugybė problemų: bibliotekų fondų, skirtingų bibliotekų funkcijų ir skaitytojų poreikių. Taip pat neišspręsti ir administravimo klausimai. Šių problemų sprendimui reikalingas ne tik savivaldybių, bet ir bendras Kultūros ir Švietimo ministerijų susitarimas bei atitinkamų sprendimų priėmimas.Taigi, susitikime buvo diskutuojama sujungtų viešųjų bibliotekų ir mokyklų bibliotekų teisinio statuso, pavaldumo, finansavimo, ataskaitų Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijoms suvienodinimo, bibliotekininkų statuso, jų atlyginimo kėlimo, bei kitais klausimais.
Diskusijų dalyviai siūlė papildyti keičiamo Bibliotekų įstatymo projektą nuostatomis, siekiant daugiau laisvės suteikti savivaldybėms bei mokyklų bibliotekoms.

    2013.03.05-3    2013.03.05-2

Aptariant bibliotekų įkūrimą daugiafunkciniuose centruose bei analizuojant pačių UDC problemas, atsižvelgta į iki šiol neaiškią struktūrą, funkcijų paskirstymą, bei teisinės bazės reglamentuojančios veiklas nebuvimą. Diskusijų dalyviai siūlė kuo skubiau teisės aktais reglamentuoti Universalių daugiafunkcinių centrų statusą jų veiklos sritis ir priklausomumą. Ugdymo plėtotės centro darbuotojai, įgyvendinantys Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimo projektą, pažadėjo atsižvelgti į pateiktus siūlymus ir artimiausiu metu parengti UDC koncepciją, pavyzdinius UDC nuostatus, pavyzdinės jungtinės veiklos sutarties ir kt. teisės aktų projektus.

Nepastebėtos neliko ir kitos viešųjų bibliotekų problemos, kurios išskirtos, apibendrinus iš įvairių savivaldybių gautus pastebėjimus bei siūlymus:
• Neskiriamas finansavimas Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (LIBIS) plėtrai savivaldybėse. Trūkstant lėšų, neįmanoma diegti LIBIS posistemių kaimo bibliotekose, todėl neužtikrinama LIBIS plėtra savivaldybėse.
• Projekto „Bibliotekos pažangai” tęstinumas savivaldybėse taip pat problemiškas, ypač interneto ryšys bei jo apmokėjimas. Dalyje bibliotekų jis iš viso yra išjungtas. Neatnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga kelia grėsmę projekto „Bibliotekos pažangai” bei inovatyvių veiklų (gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų ir kt.) tęstinumui.
• Mažai lėšų skiriama dokumentų fondų papildymui. Trūksta naujų knygų, periodinių, serialinių leidinių, elektroninių, vaizdo ir garso dokumentų. Taigi, lėtas ir pasyvus dokumentų fondų atnaujinimas neatitinka vartotojų poreikių.

Apvaliojo stalo diskusijoje dalyvavo Kultūros, švietimo ir mokslo ministerijų, Viešųjų bibliotekų bei savivaldybių administracijos, Ugdymo plėtotės centro ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus specialistai. Susitikimo dalyviai išreiškė pageidavimą ir ateityje nelikti abejingais, bei tęsti diskusijas sprendžiant ir kitus savivaldybių viešosioms ir mokyklų bibliotekoms aktualius klausimus. Taip pat Kultūros, švietimo ir mokslo ministerijų atstovams buvo pateiktas siūlymas rengiant teisės aktų projektus į darbo grupes pasikviesti savivaldybių atstovus – praktikus.

Kategorija:   Naujienos
Atgal