2013.07.02-01

Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba

2013-07-04 0 849 Views

Liepos 2 dieną, Lietuvos savivaldybių asociacijoje vyko valdybos posėdis, kuriame buvo aptarti teismų reformos, savivaldybių civilinės ir priešgaisrinės saugos būklės, regioninės politikos prioritetų, antikorupcinių iniciatyvų skatinimo bei kiti aktualūs klausimai.

     2013.07.02-2     2013.07.02-3

Posėdyje dalyvavęs Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius pristatė teismų reformos koncepciją. Pagal šią koncepciją apylinkių ir apygardų administracinius teismus siūloma sujungti (sustambinti) į didesnius teismus su atskiro juridinio asmens statuso neturinčiais struktūriniais padaliniais (rūmais), toliau veikiančiais tose pačiose vietose ir teritorijose. Įgyvendinus teismų reformą, faktiškai neišnyktų nė vienas teismas- teismai ir toliau veiktų tose pačiose vietovėse ir patalpose. Proceso šalims būtų sudaromos sąlygos pateikti procesinius dokumentus bet kuriame teismo, kuriam teisminga byla, padalinyje. Teismų stambinimas leistų lanksčiai reaguoti į vietos gyventojų poreikius ir, esant reikalui, rengti teismo posėdžius vietos savivaldos institucijų suteiktose patalpose (savivaldybės administracijos pasitarimų salėse, seniūnijose ir pan.) arčiau į teismą besikreipiančių gyventojų esančiose vietovėse, kur būtų patogiau atvykti proceso šalims.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai pristatė savivaldybių civilinės saugos būklės vertinimą. Su išsamiu situacijos įvertinimu buvo supažindintos visos savivaldybės. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad nuo 2012 m. rugpjūčio mėnesio veikia naujai įdiegta gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų tiekėjų tinklų infrastruktūrą, sistema.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšnys pristatė esminius regioninės politikos prioritetų, kurie numatomi pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos Partnerystės sutarties ir veiksmų programos projektus.

2013.07.02-4     2013.07.02-5     2013.07.02-6

Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius skaitė pranešimą dėl siūlymo keisti savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba, atsižvelgdama į tai, kad želdinių tvarkymas pagal Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktą yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, kuri neturėtų būti finansuojama iš valstybinei funkcijai skirtų lėšų ir atkreipdama dėmesį, kad realių darbų apimtis dėl teisės akto keitimo nesumažėja, priėmė nutarimą, kuriuo:
1. pritaria siūlymui keisti savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką, atsisakant įtraukti lėšas vidutinių išlaidų tenkančių 1 žemės ir miško hektarui patikėjimo teise priskirto valdyti savivaldybės miestų ir miestelių turimo žemės ir miško ploto sumai (įskaitant laikinai nepriskirtus patikėjimo teise valdyti ir savivaldybės prižiūrimus skverus ir parkus hektarais) kompensavimui, jei Žemės ūkio ministerija ar Vyriausybė numatys ir skirs lėšas, padengsiančias dėl Metodikos keitimo savivaldybių patiriamus finansinius nuostolius;
2. prašo Žemės ūkio ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Nacionalinės žemės tarnybos atstovais svarstyti neperduotos savivaldybėms, tačiau jų prižiūrimos valstybinės žemės priežiūros finansavimo klausimus.

2013.07.02-7     2013.07.02-8     2013.07.02-9

Birželio 10 dieną Vyriausybės pasitarime buvo nuspręsta pritarti Vyriausybės kanceliarijos siūlymui Tarptautinės antikorupcijos dieną (gruodžio 9-ąją) organizuoti antikorupcinių iniciatyvų apdovanojimus. Tokios idėjos tikslas- pagerbti asmenis, iniciatyviai ir rezultatyviai veikiančius korupcijos prevencijos srityje bei skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą antikorupcinėje veikloje. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos pritarimu, LSA jungiasi prie šios iniciatyvos skatinimo ir organizavimo.

Taip pat buvo sprendžiami ir kiti neatidėliotini klausimai. Kadangi š.m. balandžio 5 d. iš Telšių rajono savivaldybės tarybos nario pareigų pasitraukus D. Kaubriui, nutrųko ir jo, kaip Telšių apskritį atstovaujančio Europos Sąjungos Regionų komiteto pakaitinio nario įgaliojimai, Lietuvos savivaldybių asociacija, šiuo atveju atliekanti Lietuvos delegacijos RK sekretoriato funkcijas, valdybos posėdžio metu patvirtino V. Jonučio (Plungės raj. savivaldybės tarybos nario) kandidatūrą.

LSA direktorė Roma Žakaitienė pristatė š.m. spalio 1-4 dienomis Rabate (Marokas) vyksiančią pasaulinės vietos ir regionų valdžių organizacijos – UCLG (angl. United Cities and Local Governments) generalinę asamblėją. Toks pasaulinis vietos ir regionų valdžių vadovų susitikimas organizuojamas kas trejus metus. Lietuvos savivaldybių asociacija jau daugiau nei 10 metų yra europinės UCLG šakos – Europos savivaldybių ir regionų tarybos (CEMR) narė. Valdybos posėdžio metu buvo sprendžiama dėl Lietuvos vietos savivaldos atstovų dalyvavimo šių metų UCLG Generalinėje asamblėjoje.

Kategorija:   Naujienos
Atgal