• Pirmas
  • Naujienos
  • Regionų komiteto plenarinėje sesijoje patvirtinta Lietuvos delegacijos nario A. Kupčinsko nuomonė
2014.04-1

Regionų komiteto plenarinėje sesijoje patvirtinta Lietuvos delegacijos nario A. Kupčinsko nuomonė

2014-04-08 0 689 Views

Dokumente, kurio pagrindu parengta ši nuomonė – ES Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemos (Nr. COM(2013)857-2013/0431 (NLE)) aptariama studentų stažuočių, kaip veiksmingos priemonės, palengvinančios jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, svarba. Rekomendacija Taryba siekia paraginti valstybes nares gerinti jaunimo stažuočių kokybę, integruojant į nacionalinę teisę arba praktiką europinius stažuočių kokybės sistemos principus: stažuotojo teisinės padėties užtikrinimą, deramų stažuotės sąlygų sudarymą, pagrįstos stažuotės trukmės nustatymą, skaidraus informavimo apie stažuotes reikalavimą, ir pan.

A. Kupčinsko parengtoje nuomonėje reiškiama Europos savivaldybių ir regionų asamblėjos parama Tarybos rekomendacijai pabrėžiant, kad šiuo dokumentu yra daromas ilgai lauktas žingsnis gerinant stažuočių kokybę Europos mastu. Dokumente Regionų komitetas pabrėžė, kad stažuočių kokybės sistema padės užtikrinti stažuočių skaidrumą, paskatins kokybiškų ir kvalifikuotų stažuočių tiek valstybių narių viduje, tiek tarptautiniu mastu pasiūlą ir užkirs kelią piktnaudžiauti stažuotėmis kaip pigios ar net nemokamos darbo jėgos šaltiniu.

Nuomonėje be kita ko pabrėžiama vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmens svarba formuojant ir įgyvendinant priemones, skirtas kovai su nedarbu, įskaitant švietimą bei mokslą, todėl valstybės narės raginamos užtikrinti aktyvų socialinių partnerių dalyvavimą įgyvendinant stažuočių kokybės sistemos principus. Tuo pačiu apgailestaujama, kad priimant Tarybos Rekomendaciją nebuvo pasitarta su Europos vietos ir valdžios atstovais.

Rengiant šį dokumentą buvo kilę nemaža nesutarimo tarp labiau federalistines idėjas, europinio reglamentavimo plėtrą skatinusių Vakarų Europos šalių atstovų bei griežtai už valstybių narių savarankiškumo švietimo srityje išsaugojimą pasisakiusių RK narių iš Skandinavijos šalių. Nors A. Kupčinsko parengtame nuomonės projekte buvo akcentuojami savanoriško gerosios praktikos perėmimo siekiai, raginama stažuočių kokybės priemones didinti taikant atvirojo koordinavimo metodą, dokumentas sulaukė daugiau nei penkių dešimčių pakeitimų ir pasiūlymų dėl jo tobulinimo. Atsižvelgus į dalį iš jų A. Kupčinsko parengtą kompromisinį dokumento variantą Regionų komitetas priėmė beveik vienbalsiai.

Kategorija:   Naujienos
Atgal