Regionų komiteto seminarų ciklas regionų ir vietos valdžios atstovams

2014-06-19 0 868 Views

Birželio 12 d. vykusiame pirmajame susitikime buvo diskutuojama tema „Investicijos į institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimą: Europos Socialinio fondo (ESF) vaidmuo 2014-2020 m.”

Europos Komisijos (EK) Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato atstovai apžvelgė 2007-2013 metų finansinės perspektyvos ESF lėšų panaudojimo rezultatus, taip pat pristatė minėto fondo panaudojimo pasikeitimus naujojoje 2014-2020 metų finansinėje perspektyvoje.

EK atstovai pabrėžė, kad geras viešasis valdymas turi tiesioginę įtaką ekonominei aplinkai ir ženkliai prisideda prie valstybių narių ūkio našumo augimo bei konkurencingumo didinimo. Be to, kad viešasis sektorius yra pagrindinis ekonomikos reguliuotojas, jis yra ir paslaugų teikėjas bei darbdavys, kuris sukuria iki 25% visų darbo vietų Europos Sąjungoje.

Siekiant užtikrinti efektyvų ESF lėšų panaudojimą, naujojoje finansinėje perspektyvoje EK sieks labiau strateginio valstybių narių požiūrio. Bus siekiama išvengti fragmentinių, trumpalaikių iniciatyvų, labai siauro ESF lėšų panaudojimo, koncentruojantis tik į mokymus. Akcentuojama, kad ESF lėšos turi būti naudojamos į paslaugų gavėjus orientuotų paslaugų, socialiai atsakingo, efektyvaus, orientuoto į rezultatą viešojo sektoriaus kūrimui. Todėl Komisija stebės, kad ESF lėšos būtų naudojamos įgyvendinant Europos Semestro prioritetus, taip pat atsižvelgiant į Europos Komisijos patvirtintas išankstinio vertinimo rekomendacijas (angl. ex-ante conditionalities), o ypač į pagrindinę – kad valstybė narė turėtų viešojo sektoriaus politikos strategiją ir kad ji būtų įgyvendinimo stadijoje. Strategijoje, kuri, be kita ko, turi apimti viešojo sektoriaus reformos analizės ir planavimo instrumentus, administracinių kliūčių mažinimo, administracinių gebėjimų stiprinimo, žmogiškųjų resursų valdymo politikos aspektus, taip pat turi būti atspindėtos kiekvienai valstybei narei EK pateiktos rekomendacijos (angl. Country Specific Recomendations).

Pabrėžiama, kad ESF lėšos gali būti kombinuojamos su ERPF fondo lėšomis (infrastruktūros projektams viešajame sektoriuje), kai projekte dalyvauja bent vienas mažiau išsivystęs regionas.

Visiems šiems tikslams įgyvendinti EK rekomenduoja pasitelkti įvairius instrumentus ar dalyvauti įvairiose europinėse patirties mainų iniciatyvose:
• Naudoti Viešojo administravimo įrankinę (angl. Public Administration Toolbox);
• Peer 2 Peer seminarus (gerosios praktikos mainai tarp valstybių narių);
• Viešojo administravimo vertinimo gaires (angl. Public administration Assesment Framework) ;
• EUPAN – Europos viešojo sektoriaus tinklą (angl. European Public administration network);
• EPSA Europos viešojo administravimo apdovanojimus (angl. European public administration Awards).

Kitą informacinį seminarą Regionų komitetas organizuoja birželio 19 d. Jo tema: „Investavimas į valstybių institucinių ir administracinių gebėjimų stiprinimą: Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) ir Sanglaudos fondo vaidmuo 2014-2020″ bus galima stebėti internetu. Daugiau informacijos apie šį seminarą galima rasti adresu: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/investing-in-institutional-capacity-and-public-administrations.aspx.

Atgal