Odeta Educ 11-21 4-600

ES Regionų komiteto Švietimo, jaunimo, kultūros ir mokslinių tyrimų komisijoje pristatyta Odetos Žerlauskienės rengta nuomonė

2014-11-24 0 1130 Views

Savo nuomonėje O. Žerlauskienė pabrėžė informacinių ir ryšių technologijų svarbą viešojo sektoriaus darbo efektyvumui didinti. Ji pasveikino Europos Komisijos pastangas modernizuoti viešąjį sektorių, gerinant žmonių prieinamumą prie skaitmeninių paslaugų viešajame sektoriuje bei gerinant pačias viešąsias paslaugas tokiose srityse, kaip e. valdžia, e.sveikata, e.sąskaitybą, e.viešieji pirkimai ir pan. „Viešojo administravimo institucijų veiklos kokybė tiesiogiai veikia ūkio aplinką, taigi turi lemiamos reikšmės skatinant darbo našumą, konkurencingumą ir augimą”, – pabrėžė O. Žerlauskienė.

Pristatydama elektroninių paslaugų prieinamumą O. Žerlauskienė ragino Europos Komisiją bei valstybes nares dėti didesnes pastangas didinant tarpvalstybinių viešųjų paslaugų prieinamumą. „Nors mūsų žemynas pirmauja pasaulyje pagal elektroninių paslaugų plėtrą, tačiau užmigti ant laurų negalima. Nors skaičiai rodo, kad ES valstybėse narėse internetu prieinamos apie 72 proc. visų paslaugų, tačiau paslaugų prieinamumas per vidines ES sienas yra gerokai mažesnis: tik apie 42 proc. atvejų ES šalies piliečiai gali gauti elektroninę viešąją paslaugą kitoje ES valstybėje. Todėl reikia dar daug dirbti, kad įmonėms ir privatiems asmenims būtų užtikrinta netrukdoma prieiga prie viešųjų paslaugų netgi valstybių narių lygmeniu.”, – teigė O. Žerlauskienė.

O. Žerlauskienė taip pat akcentavo gerosios praktikos mainų ir deramos paramos jiems svarbą, poreikį derinti atskirų valstybių lygmeniu priimamus technologinius sprendimus, taip didinti viešojo administravimo institucijų gebėjimus bei deramai informuoti visuomenę apie sistemų galimybes.

Pamatinis dokumentas, dėl kurio rengiama nuomonė yra Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma Europos viešojo administravimo institucijų, įmonių ir piliečių sąveikos sprendimų programa (ISA2) „Sąveika kaip viešojo sektoriaus modernizavimo priemonė” – COM (2014) 367 final. EK dokumente akcentuojama, kad nauja programa ISA2 turėtų tapti pagrindiniu instrumentu ES valstybių narių viešojo sektoriaus paslaugų modernizavimui ir perkėlimui į elektroninę erdvę. Sąveikumas tarp įvairių valstybės bei vietos valdžios institucijų, taip pat tarpvalstybinis sąveikumas yra pagrindinės prielaidos modernizavimui. Programoje taip pat numatoma, kad bus remiami, tiek naujai kuriamų, tiek jau esančių sąveikumo platformų modernizavimo projektai. Programa turėtų pradėti veikti 2016 m. ir tęstis iki 2020 m. pabaigos. Programai numatyta skirti 130928000 EUR.

Atgal