slide5-600

Miestų plėtros klausimai aptarti Briuselyje vykusiame seminare

2014-12-08 0 670 Views

Kalbėdama apie miestų plėtrą D. Matonienė išskyrė šiuos pagrindinius urbanistinės plėtros principus: holistinį, integruotą požiūrį, kuriuo vadovaujantis būtų galima kompleksiškai spręsti miestams kylančius tiek aplinkosaugos, tiek socialinius iššūkius. Pasak pranešėjos, ilgainiui aplinkos kokybės klausimas ir kitų miestų politikos elementų santykio su aplinka planavimas turėtų tapti pirminės svarbos prioritetu, nes būtent aplinka yra visas gyvenimo sritis apimantis aspektas. Savo ruožtu, deramas aplinkos kokybės valdymo reglamentavimas gali tapti ir itin svarbiu veiksniu tobulinant ES valdymo kokybę, visų pirma – kaip subsidiarumo principo įtvirtinimo ir plėtros priemonė, kadangi darnus miesto planavimas yra vietos savivaldos ir tik po to – valstybių narių kompetencija. Kaip pagerinti miestų oro kokybę, sumažinti triukšmo lygį, transporto spūstis ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išlaikyti biologinę įvairovę, išsaugoti žaliąsias zonas, atgaivinti užterštas teritorijas, pagerinti atliekų ir energijos valdymą – visa tai yra itin svarbūs, didžiajai Europos miestų daliai kylantys aplinkos apsaugos iššūkiai, su kuriais tinkamai susidoroti galima tik kuriant ir nuolat tobulinant vieningą ir tvarų europinį požiūrį į mūsų miestų ateitį. Pasak pranešėjos, atitinkamai mes turime dėti pastangas, jog valstybės narės pripažintų, kad bet kokia miestų plėtra ateityje turi vadovautis darnaus miesto kūrimo principais. D. Matonienė pabrėžė, kad vienpusis požiūris į miesto planavimą nebepriimtinas – miestas yra žmonių gerovės, kultūros, aplinkosaugos, socialinės ir ekonominės situacijos visuma.

Pagrindinis minėto seminaro tikslas buvo pristatyti miestų darnios plėtros tikslus bei aptarti vietos ir regionų valdžių vaidmenį plėtojant miestus. Seminaro metu aptartos miestų vystymosi aktualijos ES šalyse narėse ir už jos ribų, ypač didelį dėmesį skiriant besivystančių šalių problematikai. Pabrėžta ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo svarba keičiantis gerąja patirtimi. Seminaro metu taip pat buvo pristatyta 2016 metais vyksianti trečioji Jungtinių Tautų Būsto ir Darnios Plėtros programos HABITAT III konferencija, kurios metu planuojama priimti naują miestų darbotvarkę ateinantiems dvidešimčiai metų.

Seminare savo požiūrį miestų vystymosi klausimais pristatė Europos parlamento nariai Elly Schlein bei Jan Olbrycht, Regionų komiteto narė atstovaujanti Jarfalla savivaldybę Švedijoje Lotta Hakansson, Europos savivaldybių ir regionų tarybos generalinis sekretorius Frederic Vallier, programos UN-Habitat bei Europos Komisijos Regioninės ir Miestų politikos generalinio direktorato, akademinio sluoksnio atstovai.

Atgal