Konkurso Jono Vileišio premijai gauti nuostatai

2011-12-27 0 1156 Views

LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS, LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS IR NACIONALINĖS ŽURNALISTŲ KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS KONKURSO, JONO VILEIŠIO PREMIJAI GAUTI, NUOSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1.  2009 metais sukanka 90 metų nuo pirmo Lietuvos savivaldybių įstatymo, kuris buvo priimtas 1919 m. spalio 10 d. Spalio dešimtąją-Vietos savivaldos dieną- Lietuvos Respublikos Seimas įrašė į Atmintinų dienų įstatymo nustatytų atmintinų dienų sąrašą. Šios premijos tikslas – nukreipti aštrias žurnalistų plunksnas ne tik į savivaldos negeroves, bet ir pakviesti juos informuoti apie gerus vietos savivaldos darbus, stiprinti vietos savivaldą, kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą. Mes visi esame bendruomenės ir tuo pačiu vietos savivaldos dalis, visi gyvename vienoje iš šešiasdešimties savivaldybių, iš kurių ir susideda mūsų mažas kraštas – Lietuva.

2.   Šie nuostatai nustato konkurso, skirto Jono Vileišio premijai gauti, (toliau – Konkursas) organizavimo tvarką reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą vertinimą nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.

3.   Konkurso premiją steigia Lietuvos savivaldybių asociacija (toliau Asociacija).

4.   Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina konkurso vertinimo komisija (toliau -Komisija).

II.  Konkurso finansavimas

5.  Bendras konkurso prizinis fondas 3000 Lt (trys tūkstančiai litų).

6.  Visą Konkurso prizinio fondo sumą skiria Asociacija.

III. Konkurso organizavimas

7.  Konkursą organizuoja Asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau – Sąjunga) ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau – Kūrėjų asociacija) pagal 2008 m. vasario 29 d. Sutartį (toliau -Sutartis).

8.  Konkurso Komisija sudaroma iš Sąjungos, Asociacijos ir Kūrėjų asociacijos deleguotų atstovų: kiekviena šalis deleguoja po 2 atstovus. Komisijos pirmininkas išrenkamas pirmojo Komisijos posėdžio metu. Komisijos pirmininku negali būto renkamas Asociacijos deleguotas atstovas. Komisijos Garbės nariai – J. Vileišio anūkai – Gediminas Tursa ir Reda Tursaitė.

9.  Konkurso dalyvis Komisijai pateikia (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną) nuo kiekvienų metų liepos 1 d. iki kitų metų liepos 1 d. visuomenės informavimo priemonėse skelbtus aktualiomis vietos savivaldos temomis analitinius, probleminius spaudos, radijo, TV, intemetinės žiniasklaidos ar fotožurnalistikos autorinius darbus.

10.  Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) darbus. Pateikti darbai autoriams negrąžinami.

11.  Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą gali teikti Sąjungos skyriai/klubai, redakcijos, Kūrėjų asociacija, Asociacija, patys žurnalistai. Kandidatai nebūtinai turi
būti Sąjungos ar Kūrėjų asociacijos nariais.

12.   Darbai pristatomi Sąjungai (Teatro g. 8, Vilnius, ei. paštas info@lzs.lt) iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. su prierašu „J.Vileišio premijai”.

13.   Komisija vertina ir išrenka Premijos laureatus kiekvienais metais ne vėliau kaip iki spalio 1 d.

14.  Premijos laureatai skelbiami kiekvienais metais renginių, skirtų Vietos savivaldos dienai, metu. Laureato (-ų) vardas ir pavardė iki apdovanojimo ceremonijos neskelbiami.

15.  Tas pats asmuo Premijos laureatu gali tapti ne vieną kartą.

16.   Laureatui (-ams) įteikiami diplomai ir piniginė premija.

IV.  Reikalavimai darbams

13.  Konkursui pateikiami darbai turi būti nešališki, objektyvūs. Juose turi atsispindėti įvairiapusė vietos savivaldos veikla, jie turi skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.

14.  Darbai konkursui teikiami lietuvių kalba.

15.   Spaudos ir interneto žiniasklaidos darbai turi būti ne mažesni nei 3.800 ženklų su tarpais. Radijo/TV laidos trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 30 min. Konkursui gali būti pateiktas sutrumpintas laidos variantas.

V.  Premijų skyrimo tvarka

16.  Komisija, įvertinusi pateiktus konkursui darbus pagal Nuostatų IV. 13-14 p. reikalavimus, gali:

16.1. skelbti vieną Premijos laureatą ir skirti jam 3000 Litų premiją. Kitiems nominuotiems – skirti diplomus.

16.2. išaiškinti kelis laureatus -ir prizinį fondą padalinti po 1000 litų arba savo nuožiūra pagal pateiktų darbų aktualumą ir reikšmingumą.

16.3 priimti kitus sprendimus, jei tam pritaria daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių.

VI.  Baigiamosios nuostatos

17.  Šie nuostatai patvirtinami Sąjungos, Kūrėjų asociacijos ir Asociacijos raštišku pritarimu. Nuostatai gali būti keičiami ir įforminami raštu atskiru dokumentu, esant visų šalių raštiškam pritarimui.

18.  Kilus ginčams, visi klausimai sprendžiami derybų keliu, nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Kategorija:   Uncategorised
Atgal