2014.01.14-1

Pradėta nauja „Jaunimo garantijų” iniciatyva

2014-01-15 0 825 Views

Nuo šių metų Lietuvoje pradedamos įgyvendinti „Jaunimo garantijų” iniciatyvos tikslas – pasiekti, kad jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį, netekę darbo ar baigę studijas, gautų gerą pasiūlymą dirbti ar toliau mokytis, įskaitant pameistrystę, atlikti praktiką arba stažuotę. Siekiant iniciatyvą įgyvendinti kuo veiksmingiau, suburtas partnerių tinklas – sausio 14 d. socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo, ūkio ir žemės ūkio ministrai, verslo, darbdavių, darbuotojų ir jaunimo organizacijų atstovai pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

„Mūsų suburtas partnerių tinklas šiandien patvirtino siekį bendradarbiauti Lietuvoje įgyvendinant „Jaunimo garantijų” iniciatyvą. Partneriai kartu sieks užtikrinti, kad jaunimas darbo rinkai būtų rengiamas tikslingai, atsižvelgiant į šalies ūkio poreikius, kokybiškų studijų, profesinio mokymo procese įgytų tinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją, o baigęs mokymus ar netekęs darbo turėtų galimybę per keturis mėnesius gauti jo kvalifikaciją atitinkančių darbo pasiūlymų, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės formą, atlikti stažuotę”, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Partneriai taip pat bendradarbiaus kurdami ir įgyvendindami absolventų integravimosi į darbo rinką schemas, plėtodami už švietimo sistemos ribų vykstančias stažuotes, sudarydami galimybes jaunimui geresnėmis sąlygomis atlikti praktiką ar stažuotę.2014.01.14-2

Įsijungti į „Jaunimo garantijų” iniciatyvos įgyvendinimo partnerių tinklą kviečiamos ir kitos valstybės institucijos, darbdaviai, profesinės sąjungos, švietimo įstaigos, nevyriausybinės ir visuomeninės organizacijos, prisidėti prie iniciatyvos įgyvendinimo raginamos vietos savivaldos institucijos.

Apie „Jaunimo garantijų” įgyvendinimą

„Vienas pagrindinių tikslų įgyvendinant „Jaunimo garantijas” yra pasiekti, kad švietimo sistema darbo rinkai rengtų trūkstamus specialistus ir darbuotojus, kad jaunimas būtų skatinamas rinktis paklausias darbo rinkoje profesijas, o mokymo programos ir sertifikatai atitiktų tarptautinius standartus. Taip pat skatinsime jaunuolių integraciją į darbo rinką – teiksime tikslines subsidijas, kurios paskatintų darbdavius sudaryti jaunimui galimybes atlikti praktiką, stažuotę, mokytis pameistrystės profesinio mokymo forma ar gauti darbą, ypatingą dėmesį skiriant labiausiai nuo darbo rinkos nutolusiam jaunimui”, – teigė A. Pabedinskienė.

Be to, bus siekiama, kad jaunuoliai baigtų mokymosi programas, o mokyklos nebaigusiems ir žemą kvalifikaciją turintiems būtų sudarytos galimybės grįžti į švietimo sistemą ar įgyti būtinas kompetencijas neformalaus ugdymo būdu. Taip pat numatyta įgyvendinti nacionalinę savanoriškos veiklos programą, kuri leis prie švietimo sistemos nepritampančiam ar savirealizacijos ieškančiam jaunimui būti užimtam, o vėliau įsitraukti į darbo rinką.

Pasiekti „Jaunimo garantijų” iniciatyvos tikslus padės numatytos priemonės. Pavyzdžiui, kiekvienoje savivaldybėje bus įkurti jaunimo informavimo ir konsultavimo centrai, plėtojamos atvirų jaunimo centrų ir atvirų erdvių teikiamos paslaugos, siekiant užtikrinti sklandų jaunų žmonių perėjimą po nedarbo laikotarpio, neveiklumo ar studijų į darbo rinką ar švietimo sistemą.

Lietuvos darbo birža padės jauniems bedarbiams ir įspėtiems apie atleidimą iš darbo jauniems asmenims įsitvirtinti darbo rinkoje, skatinant jų įsidarbinimą darbo vietose, nutolusiose nuo jų gyvenamosios vietos. Padės įgyti ar tobulinti kvalifikaciją ir įgyti profesinę kompetenciją. Skatins profesinį mokymą pas darbdavius, tiesiogiai darbo vietoje, taip pat rems jaunų bedarbių neterminuotą įdarbinimą, steigiant naujas darbo vietas.

Numatoma įgyvendinti ir projektą „Pasitikėk savimi”. Pagal projektą bus kuriama ir diegiama ilgalaikės, intensyvios socialinės reabilitacijos ir paruošimo darbui pagalbos sistema. Ji sieks skatinti motyvaciją integruotis į darbo rinką ar švietimo sistemą, padės jaunimui didinti savivertę ir atsakomybę, palaikyti socialinius įgūdžius.

„Jaunimo garantijoms” iš ES Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų skirta 109 mln. Lt 2014–2015 metams. 2014–2020 metams iš Europos socialinio fondo lėšų bus skirta ne mažesnė suma.

Kategorija:   Naujienos
Atgal