20130905 butkevicius

Miestai ir regionai remia Europos Sąjungai pirmininkaujančios Lietuvos energetikos srities planus ir raginimą racionalizuoti vietos lygmens investicijas

2013-09-05 0 652 Views

Pirmininkas R. L. Valcárcel Siso kalbėjo Regionų komiteto ir Europos Sąjungai pirmininkaujančios Lietuvos surengtoje konferencijoje dėl tausaus išteklių naudojimo, kurioje buvo svarstomos pagrindinės problemos, kylančios vietos ir regionų valdžios institucijoms siekiant strategijoje „Europa 2020“ nustatytų tikslų. Į šį renginį susirinkę vietos ir regionų valdžios institucijų atstovai taip pat diskutavo apie vietines perspektyvas kuriant tvarų energetikos sektorių. Konferencijos metu Pirmininkas R. L. Valcárcel Siso tvirtino: „Mes pritariame Europos Sąjungai pirmininkaujančios Lietuvos įsipareigojimui skatinti kurti tvarią ir konkurencingą energetikos rinką. Tai pagrindinė priemonė, padedanti mums ne tik siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų ir pereiti prie išties tausiai išteklius naudojančios visuomenės, bet ir konkuruoti pasauliniu mastu bei suteikti impulsą labai reikalingam ekonomikos augimui“.

Ministras Pirmininkas A. Butkevičius pasveikino susirinkusiuosius į 147-ąjį Regionų komiteto Biuro posėdį.

„Bendradarbiavimas su vietine ir regionine valdžia yra vienas iš pirmininkavimo sėkmės elementų. Daugelyje politikos sričių decentralizuotas vykdymo lygmuo yra daug veiksmingesnis tiek sąnaudų, tiek ir paslaugų kokybės bei jų artumo piliečiams atžvilgiu. Vietos ir regionų savivaldos vaidmuo yra labai svarbus kuriant vieningą energetikos rinką, ypač priimant sprendimus dėl efektyvaus išteklių valdymo. Būtent šiame lygmenyje priimami sprendimai užtikrina ilgalaikį ir tvarų Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir konkurencingumą“ – pabrėžė Ministras Pirmininkas.

Nors vietos ir regionų valdžios institucijos turi mažinti viešąsias investicijas, jos ir toliau laikosi įsipareigojimo kurti tausiau išteklius naudojančią Europą – tai rodo beveik 5 000 savivaldybių vadovų pasirašytas Merų paktas, kuriame jie savanoriškai įsipareigoja pasiekti ir viršyti ES tikslą iki 2020 m. 20 proc. sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį. Pirmininkas R. L. Valcárcel Siso nurodė, kad sprendžiant tvarios energetikos ir tausaus išteklių naudojimo klausimus būtina atsižvelgti į vietos ir regionų aspektą: „Teritorinis matmuo yra svarbus. Ši konferencija parodė, kad esant tokiai daugybei skirtingų politikos sričių, darančių poveikį mūsų energetikai ir aplinkai, turime taikyti kompleksinį požiūrį, kuris padėtų vietos valdžios institucijoms formuoti energetikos politiką”.

Pirmininkas R. L. Valcárcel Siso paragino ES pirmininkaujančią Lietuvą užtikrinti galimybes naudotis ES lėšomis ir finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, sutartimis dėl energijos vartojimo efektyvumo, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėmis, privačiais fondais ir novatoriškais finansavimo susitarimais, kurie paremtų vietos ir regionų investicijas į tvarią energetiką. Turėtų būti sudarytos paprastesnės sąlygos gauti Europos investicijų banko lėšų ir ES sanglaudos politikos finansavimą papildyti investicijomis, kuriomis siekiama remti veiksmingą energijos vartojimą, nedidelės apimties gamybą ir pažangiojo elektros energijos tinklo plėtrą. „Savivaldybėms ir vietinėms įmonėms reikia daugiau lankstesnių galimybių pasinaudoti lėšomis. Centrinė strategijos, skatinančios konkurenciją ir mažinančios energijos kainą, ašis taip pat privalo būti vartotojų pasirinkimas“, – baigdamas savo kalbą nurodė R. L. Valcárcel Siso.

Bendra informacija

Renginys „Tausiai išteklius naudojanti Europa: miestų ir regionų indėlis„, surengtas bendradarbiaujant su ES pirmininkaujančia Lietuva, yra šeštoji iš septynių Regionų komiteto organizuojamų konferencijų, skirtų strategijos „Europa 2020“ pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimui įvertinti vietos ir regionų lygiu. Konferencijų išvadomis bus remiamasi rengiant Regiono komiteto indėlį į būsimą Europos Komisijos strategijos „Europa 2020“ laikotarpio vidurio vertinimą. Regionų komiteto vertinimas bus patvirtintas 2014 m. Europos miestų ir regionų vadovų susitikime, kuris įvyks kitų metų kovo 6–7 d.

Kita informacija

  • Regionų komiteto nuomonė „Postūmis energijos vidaus rinkai“, pranešėjas Piet De Vey Mestdagh (NL / LDAE), Groningeno provincijos Vykdomosios tarybos narys
Atgal