Regionų ir vietos valdžios institucijos raginamos daugiau prisidėti prie strategijos „Europa 2020″ tikslų įgyvendinimo

2014-09-23 0 911 Views

Seminaro metu buvo diskutuojama apie regionų bei vietos valdžios institucijų vaidmenį įgyvendinant strategijos „Europa 2020″ tikslus, teritorinius skirtumus prisidedant prie jos įgyvendinimo bei būdus, kaip pagerinti pagrindinių strategijoje įtvirtintų pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimą.

Seminare pranešimus skaitę Regionų Komiteto, Europos Komisijos, Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Italijos, mokslo sektoriaus bei regioninės ir vietos valdžios institucijų atstovai analizavo, kaip užtikrinti partnerystę tarp valstybių narių vyriausybių ir regioninės bei vietos valdžios institucijų rengiant bei įgyvendinant instrumentus, reikalingus strategijos „Europa 2020″ tikslams pasiekti. Kaip užtikrinti daugiapakopį valdymą rengiant bei įgyvendinant nacionalines reformų programas, kaip užtikrinti, kad Europos semestras – priemonė, skirta strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimui ir stebėsenai – būtų labiau suderintas su strategijos „Europa 2020″ ilgalaikiais tikslais ir su tuo susijusiomis būtinomis ilgalaikėmis investicijomis siekiant, kad strategija „Europa 2020″ taptų atsparesnė trumpalaikiams ekonomikos ciklams. Pasak pranešėjų, nemažai valstybių narių strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimas yra sukoncentruotas nacionalinės valdžios rankose, o regioninės ir vietos valdžios institucijos nėra įtraukiamos ir neturi pakankamai informacijos apie strategiją. Todėl, pranešėjų nuomone, Europos Komisija turėtų vykdyti aktyvesnę komunikacinę kampaniją ir skleisti informaciją apie strategijos tikslus regionų bei vietos lygmeniu valstybėse narėse. Tam galėtų pasitarnauti ir valstybėse narėse veikiančios Europos Komisijos atstovybės. Siekiant skatinti daugiapakopį valdymą, diskusijų dalyviai vieningai sutarė, kad strategijai trūksta „šeimininko”. Turėtų būti aišku, kas atsakingas už konkrečių tikslų įgyvendinimą ir su tuo susijusias investicijas visuose valdymo lygmenyse. Pabrėžiant tai, kad vietos bei regioninės valdžios institucijos vaidina pagrindinį vaidmenį daugumoje strategijos politikos sričių, kaip antai: moksliniai tyrimai, inovacijos, švietimas, aplinkosauga ir pan., svarbu užtikrinti glaudų visų valdžios lygių bendradarbiavimą ir aiškų atsakomybių tarp visų lygmenų pasiskirstymą.

Diskusijose apie tvaraus regionų vystymosi skatinimą, seminare buvo pabrėžta, kad strategijai turi būti suteikiama „teritorinė dimensija”, nustatant tikslus, remiantis kiekvieno regiono esama situacija bei galimybėmis. Planavime būtina taikyti požiūrį „iš viršaus į apačią” ir „iš apačios į viršų”: nacionalinius tikslus perkelti į regioninį bei vietos lygmenį ir diferencijuoti juos pagal regionų bei miestų išsivystymo lygį. Ir atvirkščiai, nacionalinių tikslų nustatymas turėtų būti grindžiamas regioniniame bei vietos lygmenyje surinkta statistine informacija apie strategijos „Europa 2020″ tikslų įgyvendinimą. Seminare buvo siūloma apsvarstyti galimybę sukurti strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimo stebėsenos sistemą, kurios pagalba būtų renkami ir analizuojami regioninės pažangos rodikliai, taip pat skatinti regionus keistis gerąja patirtimi siekiant vienų ar kitų strategijos tikslų įgyvendinimo.

Kalbėdama apie strategijos „Europa 2020″ peržiūrą, seminare dalyvavusi Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio direktorato atstovė Veronika Gafi (Veronica Gaffey) informavo, kad regionų ir vietos valdžios institucijų atstovai kviečiami aktyviau dalyvauti Europos Komisijos konsultacijoje, skirtoje įvertinti pirmųjų strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimo metų patirtį ir sužinoti regioninės bei vietos valdžios institucijų nuomonę, į ką reikėtų atsižvelgti šią strategiją tobulinant ir rengiant ES ekonomikos augimo po krizės strategiją. Konsultacijos internete bus vykdomos iki spalio 31 d. Pažymėtina, kad savo pasiūlymus, kaip tobulinti „Europa 2020″ strategiją bei siekti geresnio jos įgyvendinimo, Regionų Komitetas sudėjo į Atėnų Deklaraciją „Augimas ir užimtumas – teritorijų vizija”, kuri buvo priimta 2014 m. kovo 7 d. Atėnuose. Deklaracijoje Regionų Komitetas siūlo atnaujintą strategiją „Europa 2020″ pagrįsti tvirtesne partneryste ir visų valdymo lygmenų atsakomybe, „papildant ją teritoriniu matmeniu, didesniu skaidrumu, atskaitomybe ir daugiapakopiu valdymu”, bei ragina Europos Komisiją strategijai „Europa 2020″ suteikti teritorinį matmenį „nustatant diferencijuotus tikslus pagal teritorijas, kad regionai ir miestai, remdamiesi savo atskaitos tašku ir potencialu, prisidėtų prie šalies tikslų įgyvendinimo”.

Daugiau informacijos apie strategijos „Europa 2020″ įgyvendinimą galima rasti Europos Komisijos puslapyje adresu http://ec.europa.eu/europe2020/index_lt.htm.

 

Atgal