Lietuvos atstovė Regionų Komitete rengia ES interneto politikos gaires

2014-09-26 0 814 Views

Pranešėja siūlo akcentuoti vertybinį principą, jog internetas, kaip globali informacinė erdvė, jau yra tapęs neatskiriama šiuolaikinės visuomenės dalimi, vieša gėrybe, tinkamas kurio funkcionavimas yra tarptautinio viešojo intereso objektas. Todėl Europos Sąjunga turi siekti, kad interneto plėtra nebūtų atskirta nuo pamatinių Bendrijos vertybių – įtraukties, pagarbos žmogaus teisėms ir įvairovei, atskaitomybės. Kartu pabrėžiama, kad interneto valdymo plėtra neturi tapti pagrindu riboti valstybių narių kompetencijas. Šie vertybiniai principai turi rasti deramą vietą greta jau visuotinai pripažintų septynių interneto pamatinių principų – patikimumo, nuspėjamumo, suderinamumo (angl. interoprability), saugumo, paprastumo naudotis, kaštų efektyvumo, grėsmių ir atsakomybės mažinimo, skaidrumo ir paprastumo.

Greta kitų pamatinių interneto vertybių nuomonės projekte siūloma patvirtinti esminę paramą jau egzistuojantiems principams – tinklo neutralumo, cenzūros nepriimtinumo principams, techninių standartų apsaugos nuo politinio poveikio reikalavimams.

Nuomonės projekte iš esmės teigiamai įvertintos pastarosios interneto plėtros tendencijos – pradedant Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybės žingsniais skatinant perėjimą nuo pusiau valstybinės korporacijos administravimo prie globalaus ir visaapimančio interneto valdymo, Europos Komisijos pirmininko Žano Klodo Junkerio (Jean-Claude Juncker) iškeltas tikslas sukurti skaitmeninę vidaus rinką ir vieningą skaitmeninę darbotvarkę, Europos Sąjungos siekis palaikyti Pasaulinio interneto politikos stebėsenos centro įsteigimą, tarptautinės interneto specialistų deklaracijos dėl globalaus žiniatinklio ateities.

Kartu pranešėja siūlo išnaudoti galimybę ir skatinti platesnį vietos ir regionų valdžių dalyvavimą interneto politikoje. Visų pirma tai taikytina interneto plėtros gaires paskelbusios 2005 m. Tuniso darbotvarkės dėl informacinės visuomenės plėtros 34 punkto nuostatai, teigiančiai, jog interneto valdyme turi dalyvauti valstybės, privatus sektorius ir pilietinė visuomenė. Tokiuose teiginiuose esančios „valstybės” sąvokos negalima suvokti susiaurintai. Vietoje to, pranešėja siūlo Europos Sąjungos lygmeniu akcentuoti kad „valstybės” sąvoka bus nepilna jei aiškiai neapims arčiausiai kiekvieno piliečio esančio valdžios lygmens – vietos ir regionų valdžių.

Būsimoje nuomonėje daug dėmesio skiriama interneto saugumo klausimams, galimybėms išnaudoti aktyvią veiklą interneto politikos srityje ES, kaip globalios „minkštosios” galios įvaizdžiui stiprinti, vietos ir regionų valdžių vaidmeniui užtikrinti.

Patvirtinus komisijoje, nuomonės projektas yra svarstomas Regionų komiteto plenarinėje sesijoje. Planuojama, jog O.Žerlauskienės rengiamas nuomonės projektas bus svarstomas ir tvirtinamas gruodžio mėn. 3-4 d. įvyksiančioje plenarinėje sesijoje.

Atgal